Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Građevinski englesko-srpski, srpsko-engleski rečnik

Građevinski englesko-srpski, srpsko-engleski rečnik

Enciklopedijski englesko-srpski rečnik, dva toma

Enciklopedijski englesko-srpski rečnik, dva toma

Bluetooth - Rečnik

Active Slave Broadcast (ASB) ASB logički transport se koristi za transport L2CAP korisničkog saobraćaja do svih aktivnih uređaja na piconetu.

Ad Hoc mreža Mreža koja se obično spontano kreira. Ad hoc mreža ne zahteva formalnu infrastrukturu i ograničena je u vremenskom i prostornom pogledu.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) A2DP profil opisuje kako se stereo audio sadržaj može emitovati od izvora do krajnjeg odredišta. Profil definiše dve role audio izvora i odredišta. Tipični scenario može da se predstavi na primeru “walkmana”. Audio izvor bi bio muzički plejer, a odredište bežične slušalice. A2DP definiše protokole i procedure koje izvode distribuciju audio sadržaja visokog kvaliteta u mono ili stereo tehnici na ACL kanalima.

Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) AVRCP je dizajniran tako da obezbedi standardni interfejs za kontrolu TV-a, Hi-fi opreme, itd. Ovaj profil se koristi da bi se pomoću jednog daljinskog upravljača (ili drugog uređaja) kontrolisala sva A/V oprema kojoj korisnik ima pristup. AVRCP definiše kako se kontrolišu karakteristike emitovanja medijalnog sadržaja. To uključuje pauziranje, zaustavljanje i startovanje, kontrolu jačine zvuka, kao i druge tipove operacija daljinskog upravljača.

Basic Imaging Profile (BIP) BIP definiše kako je moguće daljinski kontrolisati uređaj za manipulaciju slikama, kako je moguće štampanje sa uređaja, kao i kako se slike prenose do uređaja za skladištenje. Tipični scenario uključuje mobilni telefon koji se koristi za kontrolu okidača na digitalnoj kameri.

Basic Printing Profile (BPP) BPP omogućava uređajima da šalju tekst, e-mailove, vCards, slike i druge sadržaje do štampača. Razlikuje se od HCRP-a po tome što ne zahteva posebne drajvere za štampač. Zato je prikladan za ugrađene uređaje kao što su mobilni telefoni i digitalne kamere, kojima ne mogu lako da se instaliraju drajveri koje nalažu proizvođači štampača.

BD_ADDR Adresa Bluetooth uređaja, BD_ADDR, služi za identifikovanje uređaja sa podrškom za Bluetooth.

Beacon Train Šema rezervisanja slotova u okviru osnovnog ili adaptiranog piconet fizičkog kanala. Prenosi koji započinju u tim slotovima koriste se za ponovnu sinhronizaciju parkiranih uređaja.

Bluetooth Baseband Deo Bluetooth sistema koji definiše ili implementira pristup medijumu i procedure fizičkog sloja za razmenu govornih signala u realnom vremenu, prenos podataka i kreiranje ad hoc mreža između Bluetooth uređaja.

Bluetooth bežična tehnologija Bluetooth tehnologija omogućava uspostavljanje bežičnog komunikacionog linka, u nelicenciranom ISM opsegu na 2.4 GHz, pri čemu se koristi primopredajnik sa naizmeničnom promenom frekvencije. Omogućava AV u realnom vremenu i razmenu podataka između hostova sa podrškom za Bluetooth. Protokol linka je zasnovan na vremenskim slotovima.

Bluetooth Clock 28-bitni interni takt za podsistem Bluetooth kontrolera koji okida svakih 312.5 ms. Vrednost ovog takta definiše numeraciju i vremensko trajanje slotova u različitim fizičkim kanalima.

Bluetooth Controller Podsistem koji sadrži Bluetooth RF, osnovni opseg, kontroler resursa, menadžer linka, menadžer uređaja i Bluetooth HCI.

Bluetooth Device Address  48 bitna adresa koja se koristi za identifikovanje uređaja sa podrškom za Bluetooth. U tehničkim specifikacijama ova adresa se često označava kao BD_ADDR.

Bluetooth Enabled Device Uređaj sa podrškom za Bluetooth je uređaj koji može da ostvaruje kratkodometne bežične uz korišćenje Bluetooth sistema.

Bluetooth HCI Bluetooth HCI obezbeđuje komandni interfejs za kontroler osnovnog opsega i menadžera linka, i pristup hardverskom statusu i kontrolnim registrima. Ovaj interfejs obezbeđuje uniformni metod za pristup mogućnostima Bluetooth osnovnog opsega.

Bluetooth Host Bluetooth Host je računarski uređaj, periferija, mobilni telefon, pristupna tačka PSTN mreži ili LAN-u, itd. Bluetooth Host priključen na Bluetooth kontroler može da komunicira sa drugim Bluetooth Hostovima priključenim na njihove Bluetooth kontrolere.

Bluetooth profili Bluetooth profili određuju opšte ponašanje zahvaljujući kom uređaji sa podrškom za Bluetooth komuniciraju sa drugim uređajima. Bluetooth tehnologija definiše široki spektar profila koji opisuju različite tipove scenarija. Da bi se koristila Bluetooth tehnologija, uređaj mora da bude sposoban da interpretira određene Bluetooth profile. Profili definišu moguće načine primene.

Bluetooth Uređaj koji izvodi proceduru slanja poruke.

Cordless Telephony Profile (CTP) CTP definiše kako se bežični telefon može implementirati preko Bluetooth bežičnog linka. Ovaj profil može da se koristi ili za obični bežični telefon ili za mobilni telefon koji se ponaša kao obični bežični telefon kada se nalazi u blizini bazne stanice koja implementira CTP. Pretpostavlja se da mobilni telefoni mogu da koriste Bluetooth CTP gateway povezan na fiksnu telefonsku liniju unutar kuće, a kada se nađu van dometa ponašaju se kao tipični mobilni telefoni koristeći mrežu mobilne telefonije.

Dial-up Networking Profile (DUN) DUN omogućava standardni način pristupa Internetu i drugim dial-up servisima uz pomoć Bluetooth tehnologije. Najčešće scenario uključuje pristup Internetu sa laptopa, pozivanjem provajdera preko mobilnog telefona, bežično.

Discoverable Device (Uređaj u otvorenom modu) Uređaj sa podrškom za Bluetooth periodično osluškuje ispitivanje fizičkog kanala i reaguje na eventualna ispitivanja. Uređaji u ovom modu obično mogu da se povezuju sa drugim uređajima.

Domet Oblast u kojoj Bluetooth radio uređaj obezbeđuje pokrivanje signalom. Na ovu oblast mogu da utiču različiti faktori.

Enkripcija Metod kodiranja podataka kako bi se drugi sprečili da interpretiraju date informacije.

Extended Service Discovery Profile (ESDP) ESDP definiše kako se univerzalni plug and play metod koristi kod Bluetooth bežične konekcije.

Fax Profile (FAX) FAX profil definiše kako terminalni uređaj može koristiti FAX gateway. FAX treba da obezbedi jasno definisani interfejs između mobilnog telefona ili fiksne telefonske linije i PC-a na kom je instaliran FAX softver. Tipičnu konfiguraciju čine personalni računar koji koristi mobilni telefon kao FAX gateway za slanje faksa do proizvoljnog primaoca.

File Transfer Profile (FTP) FTP definiše kako se sa klijentskog uređaja mogu pretraživati direktorijumi i fajlovi na serveru. Kada klijent pronađe željeni fajl ili lokaciju, fajl može da se povuče sa servera do klijenta, ili može da se prebaci sa klijenta na server uz korišćenje GOEP-a.

Fizički kanal Karakteriše ga sinhronizovano zauzeće od strane strane sekvence RF nosioca generisanih od strane jednog ili više uređaja. Postoje brojni tipovi fizičkih kanala sa karakteristikama koje su definisane za različite namene.

Fizički kanal piconeta Kanal podeljen na vremenske slotove, gde svaki odgovara jednoj RF frekvenciji. Uzastopne promene frekvencije odgovaraju različitim RF frekvencijama i dešavaju se sa standardnom brzinom promene od 1600 skokova/s. Ove uzastopne promene slede nasumično definisanu sekvencu, gde se skokovi izvode preko postavljenog 79 RF kanala.

Fizički link Konekcija na nivou osnovnog opsega između dva uređaja uspostavljena slanjem poruke.

General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) GAVDP obezbeđuje osnovu za A2DP i VDP, osnovu sistema projektovanog za distribuciju video i audio sadržaja uz korišćenje Bluetooth tehnologije. U okviru tipičnog scenarija, uređaj poput “walkmana” koristi se kao inicijator, a slušalice se koriste kao prijemnici.

Generic Access Profile (GAP) GAP obezbeđuje osnovu za sve ostale profile i definiše konzistentna sredstva za uspostavljanje linka osnovnog opsega između Bluetooth uređaja. Profil definiše generičke operacije koje mogu da koriste profili koji se pozivaju na GAP, kao i uređaji koji implementiraju više različitih profila. GAP osigurava da bilo koja dva uređaja sa podrškom za Bluetooth, bez obzira od kog proizvođača i koja je aplikacija u pitanju, mogu da razmenjuju informacije preko Bluetootha kako bi se utvrdili tipovi aplikacije koje uređaji podržavaju. Bluetooth uređaji koji se ne prilagođavaju nijednom drugom Bluetooth profilu moraju da budu prilagođeni za GAP kako bi se obezbedila osnovna interoperabilnost i koegzistencija.

Generic Object Exchange Profile (GOEP) GOEP se koristi za transfer objekta sa jednog uređaja na drugi. Objekat može da bude slika, dokument, vizit karta, itd. Profil definiše dve role, server rolu koja obezbeđuje lokaciju sa koje se objekat preuzima ili na koju se postavlja, kao i klijentsku rolu koja inicira akciju. GOEP obezbeđuje generički plan za druge profile koji koriste OBEX protokol .

Hands-Free Profile (HFP) HFP opisuje kako gateway uređaj može da se koristi za iniciranje i prijem poziva za hand-free uređaj. Tipična konfiguracija uključuje automobil u kom se mobilni telefon koristi kao gateway uređaj. U automobilu, stereo se koristi za audio izlaz telefona, a mikrofon je instaliran za slanje audio signala u okviru konverzacije. HFP se koristi i na personalnom računaru, gde se ponaša kao zvučnik mobilnog telefona u kućnom ili kancelarijskom okruženja.

Hard Copy Cable Replacement Profile (HCRP) HCRP definiše kako se štampanje zavisno od drajvera postiže preko Bluetooth bežičnog linka. Profil definiše role klijenta i servera. Klijent je uređaj koji ima drajver za štampanje za server na kom klijent želi da štampa. Uobičajena konfiguracija uključuje personalni računar kao klijenta koji koristi drajaver za štampanje štampača, koji se ponaša kao server. Ovim se obezbeđuje bežična alternativa za povezivanje uređaja i štampača pomoću kabla. HCRP ne postavlja standard za uspostavljanje stvarne komunikacije sa štampačem, jer su potrebni specifični drajveri za dati model štampača.

Headset Profile (HSP) HSP opisuje kako bi Bluetooth slušalice trebalo da komuniciraju sa računarom ili drugim uređajem sa podrškom za Bluetooth, kao što je mobilni telefon. Kada se povežu i konfigurišu, slušalice mogu da se ponašaju kao audio ulaz udaljenog uređaja i izlazni interfejs.

Human Interface Device Profile (HID) HID profil definiše protokole, procedure i karakteristike koje će koristiti Bluetooth HID uređaji, kao što su tastature, pokazivački uređaji, uređaji za igranje igara i uređaji za daljinski nadzor.

Ili fizički ili L2CAP kanal, u zavisnosti od konteksta.

Informacije u toku kod kojih je svaka jedinična informacija vremenski vezana sa prethodnim i narednim entitetima.

Inquiring Device Bluetooth Uređaj koji sprovodi proceduru ispitivanja.

Inquiry Procedura u okviru koje Bluetooth uređaj prenosi ispitivačke poruke i osluškuje odzive kako bi se otkrili drugi Bluetooth uređaji u oblasti pokrivanja.

Inquiry Scan Procedura u okviru koje Bluetooth uređaj osluškuje primljene ispitivačke poruke na svom fizičkom kanalu.

Intercom Profile (ICP) Kao što vaš govor drugi mogu da ne čuju zbog šumova, tako i Bluetooth radio signali mogu da prođu neopaženo zbog radio smetnji. Na ovaj problem je posebno obraćena pažnja jer Bluetooth tehnologija sve prenose izvodi u nelicenciranom opsegu. Srećom, tehnologija je eksplicitno projektovana za dobronamerne građane koji koriste ovaj opseg, ne stvara nikakve šumove, ali i dalje je moguće izbegavanje ostalih radio talasa. Neke uobičajene tehnologije radio prenosa koje mogu da utiču na Bluetooth proizvode primenjene su recimo kod mikrotalasnih pećnica ili nekih modela bežičnih telefona.

Izohroni podaci

Kanal

Ključ linka Tajni ključ kog znaju dva uređaja, a koristi se radi međusobne autentifikacije ova dva uređaja.

Konekcija Konekcija između dve peer aplikacije ili protokola na višem sloju preko L2CAP kanala.

Kreiranje bezbedne konekcije Procedura uspostavljanja konekcije, uključujući autentifikaciju i enkripciju.

Kreiranje veze sa uređajem od poverenja Procedura u okviru koje se udaljeni uređaj označava kao uređaj kom se može verovati (trusted device). Ovo uključuje pamćenje zajedničkog ključa koji će služiti za autentifikaciju i uparivanje prilikom budućih povezivanja (ako ključ linka nije dostupan).

L2CAP kanal Procedura za uspostavljanje logičke konekcije na L2CAP nivou.

Link Skraćenica za logički link.

LMP autentifikacija Procedura LMP nivoa za verifikovanje identiteta udaljenog uređaja.

LMP uparivanje Procedura kojom se dva uređaja autentifikuju i kojom se kreira ključ linka koji može da se koristi kao osnova za uspostavljanje veze ka uređaju kom se veruje ili (jedne) bezbedne konekcije.

Logički kanal Identično L2CAP kanalu, ali se više ne koristi zbog alternativnog značenja u Bluetooth Version 1.1 specifikaciji.

Logički link Najniži arhitekturalni nivo koji se koristi kako bi se nezavisni servisi za prenos podataka ponudili klijentima Bluetooth sistema.

Logički transport Koristi se kod Bluetooth tehnologije za predstavljanje zajedničkih karakteristika između različitih logičkih linkova zahvaljujući deljenom protokolu potvrde i identifikatorima linka.

OBEX je protokol transfera koji definiše objekte i komunikacioni protokol kog dva uređaja mogu da koriste za razmenu tih objekata. OBEX omogućava izvršavanje aplikacija preko steka Bluetooth protokola, kao i IrDA steka. Kod Bluetooth uređaja je podržan samo vezi orijentisani OBEX. Razvijena su tri profila aplikacija koji koriste OBEX, uključujući SYNC, FTP i OPP.

Oblast pokrivanja Oblast u kojoj dva uređaja sa podrškom za Bluetooth mogu da razmenjuju poruke prihvatljivog kvaliteta uz postizanje prihvatljivih performansi.

Otkrivanje naziva Procedura za pribavljanje korisniku lako prepoznatljivog naziva uređaja (naziva Bluetooth uređaja).

Otkrivanje uređaja Procedura pribavljanja adrese Bluetooth uređaja, takta i polja klase uređaja, i koristi mod skeniranja poruka sa otkrivenih uređaja.

Page  Inicijalna faza procedure uspostavljanja konekcije u okviru koje uređaj prenosi niz poruka sve dok se od ciljnog uređaja ne dobije odziv ili dok ne dođe do timeouta.

Page Scan (Skeniranje poruka) Procedura u okviru koje uređaj osluškuje poruke primljene u okviru skeniranja fizičkog kanala.

Paket Format agregiranih bitova koji se prenose preko fizičkog kanala.

Parkirani uređaj Uređaj koji funkcioniše u osnovnom modu piconeta, sinhronizovan je sa taktom master uređaja, ali je odustao od svog podrazumevanog ACL logičkog transporta.

Participant in Multiple Piconets (PMP) Učesnik na više piconet mreža

Passcode Prilikom uparivanja uređaja, preporučuje se da se za autentifikaciju dolaznih konekcija koristi passcode. Takođe, u određenim situacijama možda ćete hteti dodatno uverenje da se povezujete sa uređajem, odnosno osobom koju očekujete. Passcode može da bude bilo koja kombinacija slova ili brojeva. Ipak budite oprezni, jer neki uređaji ne mapiraju identično neke karaktere. Passkey kombinacije su validne samo u toku konekcije, i mogu da se razlikuju za druge uređaje ili korisnike.

Personal Area Networking Profile (PAN) PAN opisuje kako dva ili više uređaja sa podrškom za Bluetooth mogu da formiraju ad-hoc mrežu i kako se isti mehanizam može koristiti za pristup udaljenoj mreži preko pristupne tačke. Među role profila ubrajaju se pristupna tačka mreže, grupa korisnika ad-hoc mreže i korisnik personalne mreže.

Piconet Master Uređaj na piconetu čiji se Bluetooth takt i adresa Bluetooth uređaja koriste za definisanje karakteristika fizičkog kanala piconeta.

Piconet Skup uređaja koji zauzimaju deljeni fizički kanal, gde se jedan uređaj ponaša kao piconet master, a ostali uređaji se povezuju na njega.

Piconet Slave Uređaj na piconetu koji nema ulogu piconet mastera, već je povezan sa piconet masterom.

PIN Za korisnika lako prepoznatljivi broj koji može da se koristi za autentifikaciju konekcije između uređaja pre nego što se uparivanje izvede.

Povezati (na servis) Uspostavljanje veze sa servisom. Ako to već nije izvedeno, uključuje i uspostavljanje fizičkog linka, logički transport, logičkog linka i L2CAP kanala.

Povezivanje Faza u komunikaciji između dva uređaja kada je konekcija između njih već uspostavljena. (Faza povezivanja sledi nakon što se faza uspostavljanja linka završi.)

Povezivi uređaj Uređaj sa podrškom za Bluetooth u domenu koji periodično osluškuje fizički kanal i reaguje na poruke sa tog kanala.

Poznati uređaj Bluetooth uređaj kod kog je snimljen barem BD_ADDR podatak.

Scatternet Dve ili više piconet mreža koje uključuju jedan ili više uređaja u ulozi PMP-a.

Serial Port Profile (SPP) SPP definiše kako se uspostavljaju virtuelni serijski portovi i kako se povezuju dva uređaja sa podrškom za Bluetooth.

Service Discovery Application Profile (SDAP) SDAP opisuje kako aplikacija treba da koristi SDP za otkrivanje servisa na udaljenom uređaju. SDAP zahteva da sve aplikacije budu sposobne da pronađu raspoložive servise na svim Bluetooth uređajima sa kojima su povezane.

Service Discovery Procedura traženja servisa koje nudi Bluetooth uređaj ili preko kog se ti servisi nude.

Service Layer Protocol Protokol koji koristi L2CAP kanal za prenos PDU jedinica.

Silent Device Uređaj sa podrškom za Bluetooth koji ne reaguje na ispitivačke poruke udaljenog uređaja.

SIM Access Profile (SAP) SAP omogućava uređajima kao što su telefoni u automobilima sa ugrađenim GSM primopredajnicima da se povežu na SIM karticu u Bluetooth telefonu. U tom slučaju telefon u automobilu ne mora da ima zasebnu SIM karticu.

Smetnje Informacije u toku prenosa kod kojih je svaka jedinična informacija vezana vremenski za prethodne i naredne entitete.

Synchronization Profile (SYNC) SYNC profil se koristi zajedno sa GOEP profilom kako bi se omogućila sinhronizacija kalendara i informacija o adresama (PIM (personal information manager) stavki) između uređaja sa podrškom za Bluetooth. Ovaj profil se obično koristi za razmenu podataka između PDA i računara.

The Parked Slave Broadcast (PSB) Parked Slave Broadcast logički transport koji se koristi u okviru komunikacije između mastera i parkiranih uređaja.

Unknown device (nepoznati uređaj) Uređaj sa podrškom za Bluetooth na kom nisu zapamćene bilo kakve informacije (adresa Bluetooth uređaja, ključ linka, itd.).

Upareni uređaj Bluetooth uređaj sa kojim se razmenjuje ključ linka (ili pre ili tokom uspostavljanja konekcije).

Uparivanje Proces uspostavljanja nove veze između dva uređaja sa podrškom za Bluetooth. Tokom ovog procesa dolazi do razmene ključa linka (ili pre ili tokom uspostavljanja konekcije).

Uređaj koji je istovremeno član više piconet mreža, a to postiže zahvaljujući TDM-u (time division multiplexing), pomoću kog se isprepliću njegove aktivnosti na pojedinačnim fizičkim kanalima svakog piconeta.

Uspostavljanje konekcije Procedura za kreiranje konekcije mapirane na kanal.

Uspostavljanje L2CAP kanala Procedura uspostavljanja logičke konekcije na L2CAP nivou.

Uspostavljanje linka Procedura uspostavljanja podrazumevanog ACL linka i hijerarhije linkova i kanala između uređaja.

Video Distribution Profile (VDP) VDP definiše kako uređaj sa podrškom za Bluetooth šalje video zahvaljujući Bluetooth tehnologiji. Prosti scenario uključuje slanje snimljenog video sadržaja sa PC media centra do prenosivog plejera, ili slanje video sadržaja sa digitalne video kamere na TV.

WAP Over Bluetooth Profile (WAP) WAP definiše kako se skup protokola za bežične aplikacije izvršava preko Bluetooth bežičnog linka. U okviru tipične konfiguracije nalazi se mobilni telefon koji se povezuje na javni kiosk preko Bluetooth bežičnog linka i koristi WAP za pretraživanje informacija. WAP funkcioniše u okviru različitih WAN tehnologija, omogućavajući korišćenje Interneta na mobilnim uređajima.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272