Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Kompjuterski rečnik - XIV izdanje

Kompjuterski rečnik - XIV izdanje

Popust cena: 880 rsd

Digitalna fotografija – Rečnik najčešće korišćenih pojmova

Access Time (vreme pristupa): Performanse fiksnih ili izmenljivih uređaja se mere vremenom traženja ili vremenom potrebnim da se glava smeštajnog uređaja sa direktnim pristupom postavi preko staze gde su na disku smeštene tražene informacije.

ADB: Apple Desktop Bus. Mac OS komunikacioni port koji se koristi za tastature, miševe, trackball, grafičke ploče za podatke, palice za igru i ostale ulazne uređaje.

Alpha Channel: Ovo je posebni kanal za prikaz slike, koji se dodaje tradicionalnom crvenom, zelenom i plavom kanalu i sadrži vrednost koja ukazuje na nivo transparentnosti svakog piksela.

Analog (analogno): Informacije predstavljene u neprekidnoj formi koja odgovara predstavi “stvarnosti”. Tradicionalni fotografski print je analogna forma, ali kada se ta ista slika skenira i konvertuje u digitalnu formu, sačinjena je od bitova.

Archive (arhiviranje): Kopiranje bilo koje vrste podataka sa medija gde su trenutno smešteni (obično na čvrstom disku) na izmenljivi medij ili traku radi rezervne podrške. Arhivski i softver za rezervne kopije često komprimuju podatke da bi povećali kapacitet tog smeštajnog medija.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange. ASCII je standardizovan računarski kod za predstavljanje tekstualnih podataka. Ovaj kod ima 96 prikazanih karaktera (karakteri koje vidite na ekranu) i 32 neprikazana karaktera (neke od njih možete da vidite, a neke ne).

Binary (binarni): Matematički sistem zasnovan na brojevima 1 i 0. Ovaj sistem je savršen za računare zato što se električni signali mogu predstaviti pozitivnom i negativnom vrednošću struje, odnosno uključeno/isključeno.

Bit: Binarna cifra. Najmanja jedinica informacije sa kojom računar može da radi. Računari su digitalni uređaji zato što sve podatke – uključujući fotografije – predstavljaju koristeći brojeve, ili cifre, koji se mere bitima.

Bit Depth (bit dubina). Odnosi se na broj bitova koji se dodeljuju svakom pikselu na slici. Što je više bitova, to će slika na ekranu biti realističnija. Evo uobičajenih izbora za ekrane računara:

1-bit: Ako računar ima mogućnost da prikazuje 1-bit po pikselu, svaki piksel će biti ili crn ili beo.

4-bita: Neki računari, pogotovo laptopovi, nude 4-bitne video mogućnosti, što se prevodi u 16 nijansi sivog ili boja.

8-bita: Sa 8-bitnom dubinom boje možete da vidite 256 boja ili nijansi sivog. 8-bitni sistem može da funkciniže sasvim dobro za crno bele fotografije, ali nije dovoljno advekatan za fotografije u boji.

16-bita: Ova bit dubina ima mogućnost prikazivanja 32000 različitih boja. Na 16 ili više bita, video signal mora da se podeli na trećine, po jednu za crveni, plavi i zeleni kanal. Računar posvećuje 15 bita bojama (po 5 bita po kanalu boje), a jedan preostali bit se koristi za pokrivanje svih ovih boja.

24-bita: Svaki piksel na ekrane može da održava do 256 boja, što sistemu omogućava da prikaže 16,7 miliona boja. 24-bitni model pruža izuzetan kvalitet fotografije.

32-bita: Kada se govori o 32-bitnoj boji, obično se misli na 24-bita. Samo par računara nudi 32-bitne mogućnosti.

Pošto se na 8-bitnom sistemu prikazuje 256 nivoa sivog, to je sve što vam je zaista potrebno kada radite sa crno belim digitalnim fotografijama, ali ako planirate da radite sa slikama u boji, potrebno je da koristite računar koji ima 24-bitni displej.

Bitmap (bit mapa): Postoje tri klase grafičkih fajlova: bit mapa, meta fajl i vektor. Bit mapa (poznata i pod nazivom “raster”) je svaka grafička slika sastavljena od skupa sićušnih pojedinačnih tačaka ili piksela – po jedna za svaku tačku na ekranu računara.

BMP: Skraćenica za bit mapu. BMP, format digitalne slike zasnovan na Windowsu, je zapravo ekstenzija fajla za određenu vrstu bitmapiranog grafičkog fajla.

Bundle (paket): Deo softverskog ili hardverskog paketa, koji može a ne mora da predstavlja dobru kupovinu. Kada kupujete proizvod koji je upakovan sa proizvodom druge kompanije bez dodatne cene, taj dodatni proizvod se smatra “upakovanim” (bundled) sa glavnim proizvodom.

Byte (bajt): Svaki elektronski signal je jedan bit, ali za predstavljanje kompleksnijih brojeva ili slika računar koristi kombinaciju ovih signala u veće 8-bitne grupe pod nazivom bajtovi. Kada se kombinuje 1024 (ne 1000) bajtova dobijate kilobajt.

Calibration (kalibracija): Termin koji se koristi u Color Management Systems (CMS). Kalibracija stabilizuje neizbežne promenljive dok uređaji reprodukuju boju. Da bi se dobili optimalni rezultati, svi uređaji za proizvodnju boja moraju da održavaju konzistentno, kalibrisano stanje.

CCD: Charge-Coupled Device je ista vrsta uređaja za sakupljanje svetlosti koji se koriste u ravnim (flat-bed) skenerima, digitalnim fotoaparatima, pa čak i video kamkorderima za konvertovanje svetlosti koja prolazi kroz sočivo u elektronski ekvivalent originalne slike. Ove slike postaju digitalizovane pomoću CCD uređaja.

CD-ROM: Compact Disc Read Only Memory (memorija na kompakt disku koja se samo čita). Ovo je disk koji podseća na muzički kompakt disk, ali može da sadrži sve vrste podataka, uključujući fotografije.

CD-R: Compact Disc Recordable (upisivi kompakt disk)

CD-RW: Compact Disc Re-Writable (prepisivi kompakt disk)

CEPS: Color Electronic Publishing Systems (sistemi za elektronsko objavljivanje boje)

Characterization (karakterizacija): Color Management System – CMS (sistem za upravljanje bojom) termin koji uspostavlja vezu vašeg kalibrisanog uređaja sa onim što se naziva Reference Color Space – RCS (referentni prostor boje) nezavisan od uređaja.

Clipping Path (putanja odsecanja) – Putanja je niz linijskih segmenata povezanih krajnjim tačkama. Putanje se prave pomoću akata olovke (pen) i mogu se preoblikovati i premeštati – čak i izvoziti u druge fajlove ili programe. Putanje odsecanja ocrtavaju oblast da bi se maskirala pozadina, tako da se pojavljuje samo deo slike unutar putanje kada se slika postavi u drugi program ili se iskombinuje sa fajlom druge slike.

CLUT: Color Look Up Table (tabela za pretraživanje boja). Tabela – može biti u hardverskoj ili softverskoj formi – koja sadrži informacije o mešanju crvene, zelene i plave boje u paleti.

Compression (komprimovanje): Komprimovanje je metoda uklanjanja nepotrebnih podataka kako bi se fajl smanjio bez gubitka bilo kojeg podatka ili, u slučaju fajla fotografije, bez gubitka kvaliteta slike. Postoje mnoge tehnike i tehnologije za komprimovanje grafike, a kako će one funkcionisati zavisi od toga šta vam je važnije: veličina fajla ili kvalitet slike.

CPU: Central Processing Unit (centralni procesor). Postoje dve osnovne familije procesora: Intel i Motorola. Intel i slični čipovi se koriste za IBM-kompatibilne PC-e, dok Motorola pravi čipove za Mac mašine. Koliko dobro čip obrađuje podatke se određuje time koliko bitova informacija može da obradi istovremeno. Što je broj bitova koje čip istovremeno može da obradi, to je taj čip brži.

DCS: Desktop Color Separation (separacija boja na desktopu). QuarkXPress format za definisanje odvojenog izlaza boje koristi personalni računar.

DCT: Discrete Cosine Transform. Ovo je algoritam koji konvertuje podatke, uključujući piksele, u skupove frekvencija. Prve frekvencije koje se pojave u skupu su najznačajnije; poslednje frekvencije su najmanje značajne. Kada se vrši komprimovanje, kao što je JPEG i MPEG, poslednje frekvencije se uklanjaju na osnovu dozvoljenog gubitka rezolucije.

Despeckle (uklanjanje mrlja): Ovo je osobina programa za uređivanje slika i nekih dodatnih modula (npr. Extensis Intellihance) koja detektuje ivice slike – mesto gde dolazi do značajnih izmena boja – i zamagljuje selekciju osim ivica.

Device Resolution (rezolucija uređaja): Odnosi se na broj tačaka po inču (dpi - dots per inch) koji svaki dati uređaj, kao što je monitor ili štampač, može da proizvede. Rezolucija ekrana za monitore računara se kreće od 60 do 120 dpi. Nemojte ovo da mešate sa brojem linija po inču (lpi – lines per inch) na ekranu, koji koriste štampači za pravljenje fotografija.

Dither (tačkastost): Grafički prikaz ili proces štampanja koji koristi kombinaciju tačaka ili tekstura da bi se dobio utisak neprekidne skale sivih tonova ili slike u boji.

DOS: Disc Operating System (operativni sistem na disku). Zvanični naziv Microsoft Disc Operating System je MS-DOS, ali se obično koristi samo DOS. IBM-PC verzija se naziva PC-DOS ili samo DOS.

DRAM: Dynamic Random Access Memory (dinamička memorija s direktnim pristupom)

Dynamic Range (dinamički opseg): Jedna od ključnih osobina skenera ili digitalnog fotoaparata je dinamički opseg. Dinamički opseg skenera zavisi od maksimalne optičke gustine koja se može postići i od broj snimljenih bitova. Jednostavno rečeno, što je gustina veća, to je skener bolji.

DVD: Digital Veritale Disc (digitalni višenamenski disk), ponekad se naziva i Digital Video Disc (digitalni video disk).

EDO DRAM: Extended Data Output DRAM (DRAM sa proširenim izlazom podataka) je popularan u Windows računarima. EDO DRAM šalje podatke čak i kada kontroler učita više podataka u praznu adresu.

EMF: Elektromagnetic Field (elektromagnetno polje). Ako provodite za računarom više sati dnevno, morate da budete svesni mogućih problema koje može da prouzrokuje elektromagnetno polje monitora. Svi monitori emituju neku vrstu veoma nisko frekventne (Very Low Frequency - VLF) i izuzetno nisko frekventne (Extremely Low Frequency - ELF) radijacije, a monitori u boji je emituju više od monohromatskih monitora.

FAQ: Frequently Asked Questions (najčešće postavljana pitanja). Ovaj termin (najčešće ćete ga naći na početnim stranicama web sajtova) će vas odvesti na stranicu koja sadrži najčešće postavljana pitanja posetioca tog sajta.

FPM DRAM: Fast Page Mode DRAM (DRAM sa brzim režimom stranica) je vrsta koja se najčešće koristi u Mac sistemima zato što ubrzava ukupno očitavanje podataka, ali uvodi i stanje čekanja.

Gamma: Svi fotografi imaju karakteristike pod nazivom gama. Količina gama prisutnosti u slici se meri kao kontrast koji utiče na međutonove slike. Dobra vest za one koji se bave digitalnom fotografijom je da se gama može podešavati većinom programa za obradu slika.

Gamut (skala): Svaki izlazni uređaj (štampač ili monitor) ima opseg boja koje može precizno da reprodukuje. Taj opseg se naziva skala (gamut) uređaja. Svaki proizvod svakog proizvođača, bilo da je to štampač ili monitor, ima jedinstvenu skalu.

Gaussian Blur: Photoshop filter za zamagljivanje je dobio svoj naziv zbog činjenice da preslikava revidirane vrednosti piksela boje u skladu sa Gaussian krivom. Gaussian kriva se obično koristi za predstavljanje uobičajene ili statistički verovatne posledice nasumične distribucije događaja i često se prikazuje kao kriva u obliku zvona.

GIF: Graphic Interchange Format (format za razmenu grafičkih fajlova), razvijen u CompuServe, je potpuno nezavisan od platforme: neki bitmapirani fajl napravljen na Mac OS računaru se može pročitati u Windows grafičkom programu. GIF fajl sa 256 boja se automatski komprimuje i savršen je za upotrebu na Webu.

Gigabyte (gigabajt): hiljadu miliona bajtova ili, tačnije, 1024 megabajta.

Gray Scale (skala sivih tonova): Odnosi se na nit sivih tonova u opsegu od belog do potpuno crnog. Što je više nijansi ili nivoa sivog, to će slika izgledati realističnije. Većina skenera može da skenira od 16 do 256 nivoa sivog.

GUI: Graphic User Interface (grafički korisnički interfejs)

HTML: HyperText Markup Language (jezik za označavanje hiperteksta) je format koji se koristi na web stranicama, a upotrebljava multimedijalne tehnike da bi olakšao pretraživanje Weba.

Image Resolution (rezolucija slike): Odnosi se na količinu informacija smeštenih na fotografiji, a obično se izražava u pikselima ili tačkama po inču (dpi). Rezolucija slike određuje veličinu fajla. Važno je zapamtiti da što je rezolucija slike veća, to će zauzeti više prostora na disku i trebaće više vremena za njeno štampanje.

Ink Jet (brizgajuće mastilo): Kod ink jet štampača, glava štampača raspršuje jednu ili više boja na papir da bi se dobio štampani dokument ili slika, a vrsta metode koja se koristi za postizanje ovog rezultata ima uticaj na kvalitet dobijene slike.

Interlaced GIF (prepleteni GIF): vidite GIF. Prepletena verzija smešta redove bitmapiranih podataka bez redosleda. Parni redovi se smeštaju prvi, a neparni poslednji. Prepleteni GIF koristi prepletanje sa četiri prolaza. Prvi prolaz počinje od nultog reda i očitava svaki osmi red bitmapiranih informacija. Drugi prolaz počinje od četvrtog reda i očitava svaki četvrti red. Treći prolaz počinje od drugog reda i očitava svaki drugi red, dok poslednji prolaz počinje od prvog reda i očitava svaki drugi red.

ISP: Internet Service Providers (dobavljači Internet usluga): Kompanije koje nude direktan pristup Internetu kroz lokalne ili besplatne telefonske konekcije. To su kompanije poput CompuServe, America Online, ali i mnoštvo lokalnih operatera.

JPEG: Skraćenica za komprimovani grafički format koji je definisalo Udruženje fotografskih stručnjala (Joint Photographic Experts Group). JPEG vrši komprimovanje tako što razdvaja sliku na odvojene blokove piksela, koji se zatim dele na pola sve dok se ne dostigne razmera komprivanja od 10:1-100:1. Što je razmera komprimovanja veća, to možete da očekujete veći gubitak oštrine.

K: U svetu računara, K označava snagu od dva na deseti, ili 1024. Kilobajt (KB), prema tome, nije 1000 bajtova već 1024 bajtova.

Layer (sloj): U programima za obradu slika, kao što je Adobe Photoshop, slojevi su bilo koji od nekoliko nezavisnih nivoa na ekranu za pravljenje odvojenih, ali kumulativnih efekata za pojedinačne fotografije. Slojevima se može upravljati nezavisno, a skup svih pojedinačnih efekata na svakom sloju sačinjava ono što vidite kao konačnu sliku.

LUT: Color Look Up Table. Tabela – u hardverskoj ili softverskoj formi – koja sadrži informacije o mešanju crvene, zelene i plave boje u paleti. LUT je dvodimenzionalna tabela sa ulaznim vrednostima (X osa) i izlaznim vrednostima (Y osa). Po standardnom podešavanju, LUT je neutralna što znači da ukupne ulazne vrednosti moraju da budu jednake ukupnim izlaznim vrednostima.

Magneto-Optical (magnetno-optički): Ova klasa izmenljivih uređaja koristi mogućnost lasera da zagreje materijal i tako promeni reflektivnost da bi se dobio medij koji se može obrisati i ponovo upotrebiti. Jedan od negativnih aspekata optičkih uređaja je što zapisivanje podataka na optički medij zahteva tri okretanja diska. Prvi okret briše podatke, drugi upisuje nove podatke, a treći proverava da li su podaci upisani.

Mask (maska): Većina programa za obradu slika ima mogućnost pravljenja maski koje se smeštaju preko originalne slike da bi se zaštitili neki njeni delovi i tako se omogućilo uređivanje ostalih delova slike. Prorezi ili otvori u maski omogućavaju pristup nepokrivenim delovima, dok maska štiti ostale delove slike.

Megabyte (megabajt): Kada iskombinujete 1024 kilobajta dobijate jedan megabajt (MB).

Moire (talasasti): Talasasti uzorci su optička iluzija koja se dobija konfliktom načina skeniranja i štampanja tačaka u slici. Kada skenirate originalnu fotografiju ili sliku, jedan prolaz skenera je ono što je većini ljudi potrebno, ali kada se skenira materijal koji je već ranije odštampan, tri prolaza skenera (po jedan za crvenu, zelenu i plavu boju) će gotovo uvek ukloniti neželjene talasaste ili tačkaste uzorke.

Photo CD: Vlasnički proces Kodaka koji postavlja digitalizovane fajlove fotografija na CD-ROM. Mogućnost Photo CD može da digitalizuje slike sa slajdova u boji i crno belih negativa ili negativa u boji. Transferna stanica Photo CD konvertuje analogne slike u digitalnu formu koristeći skener visoke rezolucije, računar, softver za obradu slika, pisač diska i termički štampač u boji. Boja i gustina svake slike se prilagođavaju, komprimuju se na 4,5MB pomoću Kodak Photo YCC formata i zapisuju na CD-ROM.

PICT: Skraćenica, bez striktne definicije, za format metafajla. PICT fajlovi sadrže bitmapirane ili objektno orijentisane informacije. Neki ljudi vole PICT fajlove zato što su odlični za uvoz i štampanje crno belih grafika, kao što je logo. Drugi ih mrze zato što ne zadržavaju uvek sve informacije u originalnoj slici.

Pixel (piksel): Piksel je skraćenica za elemenat slike (picture element). Ekran računara je sačinjen od hiljada ovih obojenih tačkica svetla koje, kada se iskombinuju, mogu da proizvedu fotografsku sliku. Rezolucija digitalne fotografije, ili njen vizuelni kvalitet, se meri širinom i visinom slike u pikselima.

PostScripts: Programski jezik (vlasništvo Adobe Systems) koji definiše sve oblike u fajlu definiše kao konture, a te konture opisuje koristeći matematičku formulu pod nazivom Bezier krive. Svaki PostScript kompatibilan izlazni uređaj koristi ove definicije za reprodukciju slike na ekranu računara.

PMT: Photomultiplier Tubes (fotomultiplikatorske cevi) su vrsta tehnologije koja se koristi u skenerima sa valjkom.

PNG: Portable Network Graphic (prenosiva mrežna grafika). Kada su CompuServe i UNISYS počeli da naplaćuju “kraljevsku” cenu za algoritam za komprimovanje u ranije besplatnom GIF formatu fajla, grupa netavisnih grafičkih programera je oformila koaliciju da bi napravili poboljšani i besplatni format fajla. Rezultat njihovog truda je PNG, fleksibilan i otvoren format za smeštanje bitmapiranih grafičkih slika.

PPI: Pixels Per Inch (pikseli po inču): vidite Device Resolution

Q-Table (Q-tabela): Kvantizaciona tabela. U JPEG formatu se neke informacije o slici odbacuju. Da bi se odredila odgovarajuća količina informacija koje će biti odbačene, algoritam komprimovanja deli Discrete Cosine Transform (vidite DCT) po koeficijentu kvantizacije i zaokružuju rezultat na ceo broj. Što je koficijent veći, to se gubi više podataka.

Resolution (rezolucija): Rezolucija digitalne fotografije, ili kvalitet slike, se meri širinom i dužinom slike u pikselima. Kada se slajd ili negativ konvertuju u piksele, rezultujuća digitalna slika se može napraviti u različitim rezolucijama. Što je rezolucija slike veća, odnosno što više piksela ima, to je vizuelni kvalitet bolji. Slika sa rezolucijom 3072x2048 piksela ima bolju rezoluciju i veći kvalitet od iste slike digitalizovane na 192x128 piksela.

RGB: Red, Green, Blue (crveno, zeleno, plavo). Računarski monitori koriste crveno, zeleno i plavo svetlo za proizvodnju svih boja koje vidite na ekranu. Koncept je izgrađen na načinu na koji se ove tri boje mešaju da bi se dobile sve vidljive boje.

SDRAM: Synchronous DRAM (sinhrona DRAM memorija). Koristi se kao zamena za Video RAM (VRAM).

Search Engine (mašina za pretraživanje). Pošto je stvarni broj web sajtova na Internetu ogoman i svakim danom postaje sve veći, pronalaženje stranice, na primer Exacta Collectors, bi bilo nemoguće bez načina da se traži reč “Exacta”.

Seek Time (vreme traženja): Performanse fiksnih ili izmenljivih uređaja se mere vremenom traženja ili vremenom potrebnim da se glava smeštajnog uređaja sa direktnim pristupom postavi preko odgovarajuće staze.

SRAM: Static Random Access Memory (statička memorija sa nasumičnim pristupom) se obično koristi u keš memorijama.

TARGA: Raster Graphics Adapter (rasterski grafički adapter), rasterski grafički fajl koji je definisala kompanija TrueVision za svoju liniju PC-a, a zasnovani su na video grafičkim pločama koje se koriste za digitalne slike visoke rezolucije. Targa fajlovi se identifikuju ekstenzijom .TGA i upravljaju 16, 24 i 32-bitnim informacijama o boji.

Thermal Dye Transfer (termički transfer boja): Često se naziva i sublimacija boja. Vrsta štampača čija glava zagreva obojenu traku da bi se napravio gas koji se zgušnjava u talog na specijalnom papiru koji štampač koristi.

TIF, TIFF: Tagged Image File Format (format fajla označenih slika) je bitmapirani format fajla koji su definisali Microsoft i Aldus. TIFF fajl (.TIF je ekstenzija koja se koristi u Windowsu) može biti bilo koje rezolucije, od creno bele do 24-bitne boje. TIFF fajlovi su nezavisni od platforme, tako da fajlovi napravljeni na Macintoshu mogu (gotovo) uvek da se pročitaju u Windows grafičkim programima.

Transfer Rate (brzina prenosa): Prosečan broj bajtova po jedinici vremena koji se prenesu između spremnika diska i memorije računara.

TrueType: Uspešan pokušaj kompanija Apple i Microsoft da uvedu tehnologiju skalabilnog fonta u MAC i Windows okruženje. Fontovi TrueType izgledaju dobro na ekranu i kada se odštampaju na PostScript ili ne-PostScript štampačima. Za razliku od fonta PostScript, font TrueType ima samo jednu komponentu i nešto drugačiju ikonu tako da ga neđete pomešati sa bitmapiranim fontom.

TWAIN: Prema definiciji "Digital Dave" u časopisu ComputorEdge, TWAIN je skraćenica za Technology Without An Interesting Name (tehnologija bez interesantnog naziva). TWAIN je hardversko/softverski standard koji omogućava korisnicima da iz Windows aplikacija pristupe skenerima i drugim uređajima za snimanje slika.

UC: Upload Control (kontrola slanja podataka). Deo procesa FilmWorksNet za slanje slika na Personal Home Page. Ovaj fajl upravlja međukonekcijama, spajanjima i protokolima između vašeg računara i Seattle FilmWorks i omogućava pravilno izvršavanja procesa FilmWorksNet.

Unsharp Mask (zatupljena maska): U Photoshopu i drugim programima za obradu slika, ovo je digitalna implementacija tradicionalne mračne komore i tehnike pripreme štampe, gde se zamagljeni filmski negativ kombinuje sa originalnim da bi se osvetlile ivice fotografije. U digitalnoj formi ovo je metoda sa mnogo većom kontrolom izoštravanja slike neko što je slučaj kod standardnih komandi izoštravanja.

URL: Universal Resource Locator (univerzalna identifikacija resursa). Tehnički termin za lokaciju početne stranice na Webu. Na primer, URL za Joe Farce web sajt je http://www. hyperzine.com/writers/joef.html.

Virtual Memory (virtuelna memorija): Kada nema dovoljno “prave” memorije (RAM), ovaj proces pozajmljuje deo čvrstog diska za smeštanje podataka i vršenje proračuna.

WMF: Windows Metafile Format (Windows format metafajla). Vektorski grafički format dizajniran za prenošenje iz jednog PC programa u drugi.

WORM: Write Once Read Many times (piši jedanput, čitaj više puta)

World Wide Web (globalna kompjuterska mreža): Jedan od najpopularnijih aspekata Interneta, World Wide Web poseduje skup definisanih konvencija za objavljivanje i pristup informacijama uz korišćenje HyperTexta i multimedije.

WYSIWYG: What You See Is What You Get (ono što vidiš, to i dobiješ). Ovaj termin se odnosi na mogućnost prikazivanja teksta i grafike na ekranu na isti način kako će izgledati kada se odštampaju.

YCC: Model boja koji Kodak koristi u svom Photo CD procesu. Ovaj model obuhvata prevođenje podataka, koji su originalno u RGB formi, u drugi sistem koristeći ono što naučnici nazivaju “osvetljenje”, a mi ostali ga nazivamo jasnost (Y komponenta) i dva dela (CC) boje i nijansi.

ZIP: Hardver: Iomega Zip izmenljivi uređaj koristi kombinaciju glava za čitanje/upis konvencionalnog čvrstog diska sa fleksibilnim diskovima, koja proizvodi prosečno vreme traženja od 29ms. Džepne Zip kasete, jedva nešto veće od diskete, su jeftinije od drugih izmenljivih medija.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272