Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Kompjuterski rečnik - XIV izdanje

Kompjuterski rečnik - XIV izdanje

Popust cena: 880 rsd

Obrazovanje na daljinu - rečnik

Zašto rečnik?

Kako obrazovanje na daljinu postaje sve popularnije, tako sve više profesora i studenata postaje upućenije i u tehničke i u obrazovne aspekte obrazovanja na daljinu. Veoma je važno da svi oni upoznaju terminologiju vezanu za obrazovanje na daljinu.

Rečnik

Analog (Analogni): Signal koji se prima u istom obliku u kojem se prenosi, dok amplituda i frekvencija mogu da budu različite.

Amplitude (Amplituda): Promene u signalu.

American Standard Code for Information Interexchange, ASCII (američki standardni kod za razmenu informacija): računarski jezik koji se koristi za konvertovanje slova, brojeva i kontrolnih kodova u digitalni kod koji razume većina računara.

Asynchronous (Asinhroni): Komunikacija gde se intarakcija između učesnika ne odvija istovremeno.

Asynchronous Transmission Mode, ATM (Režim nesinhronizovanog prenosa): Metoda slanja podataka u nepravilnim vremenskim intervalima korišćenjem koda kao što je ASCII. ATM omogućava većini modernih računara da lako komuniciraju jedni sa drugima.

Audio Bridge (Audio most): Uređaj koji se koristi u audiokonferencijama i koji povezuje više telefonskih linija.

Audioconferencing (Audiokonferencija): Glasovna konekcija više od dve lokacije korišćenjem standardnih telefonskih linija.

Backbone (Okosnica): Primarna komunikaciona putanja koja povezuje više korisnika.

Band (Frekvencijsko područje): Frekvencijski opseg između definisane gornje i donje granice.

Bandwidth (Propusni opseg): Kapacitet komunikacionog kanala za prenos informacija.

Binary (Binarni): Računarski jezik razvijen sa samo dva slova u svom alfabetu.

Bit (Bit): Skraćenica za jednu binarnu cifru.

Byte (Bajt): Jedna računarska reč koja se obično sastoji od osam bitova.

Browser (Pretraživač): Softver koji vam omogućava da pronađete i vidite informacije na Internetu.

Central Processing Unit, CPU (Centralni procesor): komponenta računara gde se vrši obrada podataka.

Channel (Kanal): Najmanji deo komunikacionog kola, obično sa putanjom u samo jednom smeru.

Codec, COder/DECoder (kodek, koder/dekoder): Uređaj koji se koristi za konvertovanje analognih signala u digitalne signale za prenos i rekonvertovanje signala nakon prijema na udaljenoj lokaciji, a dozvoljava i komprimovanje signala radi jeftinijeg prenosa.

Compressed Video (komprimovani video): Kada se video signali sažimaju da bi se omogućio prenos preko manjih nosioca podataka.

Compression (komprimovanje): Smanjivanje količine vizuelnih informacija koje se šalju u signalu, tako što se prenose samo izmene koje su u toku.

Computer Assisted Instruction, CAI (Učenje pomoću računara): Proces učenja gde se računar koristi za unapređivanje obrazovnog okruženja tako što pomaže učenicima da ovladaju određenom veštinom.

Cyberspace (kibernetički prostor): Virtuelni “prostor” gde ljudi komuniciraju preko računarskih mreža.

Desktop Videoconferencing (Videokonferencija preko stonih računara): Videokonferencija na personalnom računaru.

Dial-up Teleconference (telekonferencija preko komutiranih veza): Korišćenje javnih telefonskih linija za komunikacione veze između različitih lokacija.

Digital (digitalni): Električni signal čiji se napon, frekvencija, amplituda, lokacija menjaju. Digitalni signali mogu da se prenose brže i preciznije od analognih signala.

Digital Video Interactive, DVI (Interaktivni digitalni video): Format za snimanje digitalnog videa na kompakt diskove, koji omogućava komprimovanje videa.

Distance Education (Obrazovanje na daljinu): Proces obuke kada su studenti i nastavnici odvojeni fizičkom razdaljinom i tehnologija, često u tandemu sa komunikacijom lice u lice, koja se koristi za premošćavanje te razdaljine.

Distance Learning (Učenje na daljinu): Željeni rezultat obrazovanja na daljinu.

Download (Preuzimanje): Korišćenje mreže za prenos fajlova sa jednog računara na drugi.

Echo Cancellation (Uklanjenje eha): Proces eliminasanja akustičnog odjekivanja u prostoriji za videokonferenciju.

Electronic Mail, E-mail (Elektronska pošta, e-pošta): Slanje poruka sa jednog računara na drugi.

Facsimile, FAX (Faksimil): Sistem koji se koristi za prenos tekstualnih ili grafičkih podataka preko standardnih telefonskih linija.

Fiber Optic Cable (Optički kabl): Stakleno vlakno koje se koristi za laserski prenos slike, zvuka i/ili podataka.

File Transfer Protocol, FTP (Protokol za prenos fajlova): Protokol koji vam omogućava da premeštate fajlove sa udaljenog računara na lokalni koristeći mrežu kao što je Internet.

Frequency (Frekvencija): Prostor između talasa u signalu. Vreme između prolaska talasa kroz stacionarnu tačku.

Frequently Asked Questions, FAQ (Često postavljanja pitanja): Skup informacija o osnovama neke date teme, često se koristi na WWW.

Full Motion Video (Video sistem za prikazivanje digitalnih filmova): Signal koji omogućava prenos kompletne akcije koja se odigrava na originalnoj lokaciji.

Fully Interactive Video (Potpuno interaktivni video): Dvosmerni interaktivni video - Dve lokacije komuniciraju slikom i zvukom kao da je u pitanju ista lokacija.

Home Page (Početna stranica): Dokument sa adresom (URL) na svetskoj mreži koji održava pojedinac ili organizacija, a sadrži pokazivače na ostale informacije na sajtu.

Host (Matični računar): Mrežni računar koji prima informacije sa drugih računara.

Hyper Text Markup Language, HTML (Jezik za označavanje hiperteksta): Kod koji se koristi za kreiranje početne stranice i koristi se za pristup dokumentima preko WWW.

Hypertext Transfer Protocol, HTTP (Protokol za prenos hiperteksta): Protokol koji se koristi da ukaže da je neki Internet sajt WWW sajt, na primer, HTTP je WWW adresa.

Hypertext (Hipertekst): Dokument koji je označen da dopusti korisnicima da selektuju reči ili slike unutar dokumenta, da ih kliknu i uspostave vezu sa drugim informacijama.

Instructional Television Fixed Service, ITFS (Fiksni servis nastavne televizije): Visoko frekventna televizija zasnovana na mikro talasima, koja se koristi za obrazovne programe.

Integrated Services Digital Network, ISDN (Digitalna mreža sa integrisanim servisima): Telekomunikacioni standard koji omogućava da komunikacioni kanali istovremeno prenose glas, sliku i podatke.

Interactive Media (Interaktivni medij): Dodela frekvencije koja dopušta dvosmernu interakciju ili razmenu podataka.

Litserv: Program elektronske pošte koji dopušta da se više korisnika računara poveže na jedan sistem, obavljajući online diskusiju.

Local Area Network, LAN (Lokalna mreža): Dva ili više lokalnih računara koji su fizički povezani.

Microwave (Mikrotalas): Elektromagnetni talasi koji putuju pravolinijski, a koriste se za satelite i kratke razdaljine (do 30 milja).

Modem (Modem): Hardverska komponenta koja omogućava računarima da međusobno komuniciraju preko telefonskih linija pomoću konvertovanja digitalnih signala u analogne za prenos analognim linijama.

Mosaic: Primer pretraživačkog softvera koji omogućava upotrebu WWW.

Multimedia (Multimedija): Svaki dokument koji koristi više oblika komunikacije, kao što su tekst, zvuk i/ili video.

Multi-Point Control Unit, MCU (Kontrolna jedinica sa više tačaka): Komjuterizovan sistem komutacije koji omogućava videokonferenciju sa jedne tačke ka više tačaka.

Netscape: Primer pretraživačkog softvera koji vam omogućava da dizajnirate početnu stranicu i da pregledate linkove na WWW.

Network (Mreža): Niz tačaka povezanih komunikacionim kanalima na različitim lokacijama.

Online (u kontaktu): Aktivan i spreman za rad. Takođe se odnosi na pristup računarskoj mreži.

Origination Siste (Ishodišna lokacija): Lokacija sa koje telekonferencija potiče.

Point of Presence, POP (Tačka prisustva): Tačka konekcije između internacionalnog dobavljača telekomunikacionih usluga i lokalnog dobavljača telekomunikacionih usluga za prosleđivanje komunikacije u mrežu.

Point-to-Point (Od tačke do tačke): Prenos podataka između dve lokacije.

Point-to-Multipoint (Od tačke do više tačaka): Prenos podataka između više lokacija korišćenjem mosta.

PPP: Softverski paket koji omogućava korisniku da uspostavi direktnu konekciju sa Internetom preko telefonske linije.

Protocol (Protokol): Formalni skup standarda, pravila ili formata za razmenu podataka, koji osigurava jednoobraznost između računara i aplikacija.

Satelite TV (Satelitska televizija): Video i audio signali se prenose preko komunikacionog uređaja koji kruži oko zemlje.

 Naša knjiga: Metodika nastave ... je upravo izašla iz štampe. Pozivamo sve profesore da nam se javi zbog moguće saradnje.

Serial Line Internet Protocol, SLIP (Protokol za povezivanje sa Internetom preko serijske linije): Omogućava korisniku da se direktno poveže sa Internetom preko brzog modema.

Server (Server): Računar sa specijalnom uslužnom funkcijom u mreži, najčešće prihvata i povezuje dolazni saobraćaj informacija.

Slow Scan Converter (Konvertor sporog skeniranja): Predajnik/prijemnik nepokretne slike preko kanala malog frekvencijskog područja. U realnom vremenu, objekat ispred kamere mora da ostane nepokretan radi veće rezolucije.

Synchronous (Sinhroni): Komunikacija gde je interakcija između učesnika istovremena.

T-1 (DS-1): Brzi digitalni kanal koji se koristi kao nosilac glasa i/ili podataka. Često se koristi za komprimovane video telekonferencije. T-1 ima 24 glasovna kanala.

T-3 (DS-3): Digitalni kanal koji komunicira mnogo brže od T-1 kanala.

Telecommunication (Telekomunikacija): Nauka koja se bavi transportom informacija korišćenjem žice, radio, optičkih ili elektromagnetnih kanala za prenos i prijem signala komunikacije glasom ili podacima uz upotrebu elektronskih sredstava.

Teleconferencing (Telekonferencija): Dvosmerna elektronska komunikacija između dve ili više grupa na odvojenim lokacijama preko audio, video i/ili računarskih sistema.

Transmission Control Protocol, TCP (Protokol za kontrolu prenosa): Protokol koji osigurava da će paketi podataka biti poslati i primljeni u određenom redosledu.

Transponder (Predajnik sa utomatskim prijemom odgovora): Satelitski predajnik i prijemnik koji prima i pojačava signal pre nego što ga ponovo pošalje na zemaljsku stanicu.

Video Teleconferencing (Video telekonferencija): Telekonferencija koja obuhvata dvosmerni video.

Uniform Resource Locator, URL (Jednoobrazna identifikacija resursa): Adresa početne stranice na WWW.

Uplink (Veza naviše): Komunikaciona veza od zemaljske stanice do satelita.

World Wide Web, WWW (Globalna računarska mreža): Internet alat zasnovan na grafičkom hipertekstu koji omogućava pristup početnim stranicama koje su napravili pojedinci, poslovne i druge organizacije.

 

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272