Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Kompjuterski rečnik - XIV izdanje

Kompjuterski rečnik - XIV izdanje

Popust cena: 880 rsd

Re?nik Wi-Fi termina

10BaseT
Naj?eš?e koriš?ena metoda kabliranja za Ethernet. 10BaseT odgovara IEEE standardu 802.3. Ova metoda kabliranja je razvijena da bi se omogu?ila komunikacija podataka preko neoklopljenih kablova sa upredenom paricom (telefonski kablovi) brzinom do 10 megabita po sekundi na razdaljinama od približno 330 stopa mrežnog segmenta. (Vidite Ethernet).

3G
Ovaj termin se odnosi na digitalnu tehnologiju komutacije paketa i koristi se za opisivanje tre?e generacije mobilne telefonije koja omogu?ava video i Internet pristup za mobilne telefone. Prvu generaciju su predstavljali analogni ?elijski telefoni, a drugu generaciju digitalne ?elijske mreže.

802.11
Grupa beži?nih mrežnih standarda, poznatih i pod nazivom Wi-Fi, koje uspostavlja Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE (udruženje inženjera elektronike i elektrotehnike). (Vidite IEEE).

802.11a
IEEE standard za beži?nu mrežu koja operiše na 5 GHz brzinom do 54Mbps.

802.11b
IEEE standard za beži?nu mrežu koja operiše na 2,4 GHz brzinom do 11Mbps.

802.11d
IEEE specifikacija koja dopušta konfiguracione izmene na nivou sloja Media Access Control, MAC (sloj kontrole pristupa mediju) kako bi došlo do prilago?avanje pravilima države u kojoj ?e se mreža koristiti. (Vidite MAC).

802.11e
IEEE standard koji dodaje osobinu Quality of Service, QoS (kvalitet usluge) i multimedijalnu podršku postoje?im 802.11b, 802.11g i 802.11a beži?nim mrežama. (Vidite QoS, WMM).

802.11g
IEEE standard za beži?nu mrežu koja operiše na 2,4 GHz Wi-Fi brzinom do 54Mbps.

802.11h
802.11h podržava Dynamic Frequency Selection, DFS (izbor dinami?kih frekvencija) i Transmit Power Control, TPC (kontrola predajne snage) zahteve kako bi se osigurala koegzistencija izme?u Wi-Fi i ostalih vrsta ure?aja koji koriste radio frekvencije u 5 GHz opsegu.

802.11i
IEEE standard koji odre?uje zaštitne mehanizme za 802.11 mreže. Standard 802.11i koristi Advanced Encryption Standard, AES (unapre?eni standard šifrovanja) šifrovanje bloka. Ovaj standard tako?e obuhvata poboljšanja u upravljanju kju?em, proveri autenti?nosti korisnika kroz 802.1X integritetu podataka zaglavlja. (Vidite 802.1X, AES, WPA2).

802.11j
IEEE specifikacija za beži?ne mreže koji inkorporira japanske propise u vezi izlazne snage beži?nih predajnika, operacionih režima, rasporeda kanala i nivoa emisije.

802.11n
Grupa zadataka IEEE 802.11 odbora ?iji je cilj definisanje standarda za velike propusne brzine od najmanje 100Mbps u beži?nim mrežama. O?ekuje se da ?e ovaj standard biti ratifikovan 2007. godine. Neki od predloga ovog budu?eg standarda si u dizajni za 540Mbps. O?ekuje se da ?e tehnologija Multiple-Input-Multiple-Output, MIMO (više ulaza-više izlaza), upotrebom više prijemnika i više predajnika i na klijentskoj i na pristupnoj ta?ki kako bi se postigle bolje performanse, predstavljati osnovu kona?ne specifikacije. (Vidite Mbps, MIMO).

802.1X
Standard za proveru autenti?nosti zasnovanoj na portu. Prvo se koristio u ži?anim mrežama, zatim je po?eo da se koristi za WLAN preduze?a kako bi se prevazišli bezbednosni problemi u WEP-u i predstavlja originalnu bezbednosnu specifikaciju za 802.11 mreže. 802.1X predstavlja razvojno okruženje za proveru autenti?nosti korisnika i kontrolisanje njihovog pristupa zašti?enoj mreži, kao i za klju?eve dinami?kog šifrovanja kako bi se zaštitila privatnost podataka. (Vidite EAP, WEP, WPA, WPA2).

802.3
Standard koji definiše ži?ane Ethernet mreže. (Vidite Ethernet).
Ad-Hoc režim (Ad-Hoc mode)
Stari termin koji se koristi za opisivanje mreže ravnopravnih ure?aja. (Vidite mreža ravnopravnih ure?aja, mreža ravnopravnih ra?unara).

AES
Advanced Encryption Standard (unapre?eni standard šifrovanja). Naj?eš?e koriš?en standard za šifrovanja komercijalnih i vladinih podataka koriš?enjem tehnike šifrovanja simetri?nih blokova podataka. Koristi se u implementaciji WPA2. (Vidite 902.11i, WPA2).

AP
Access point (pristupna ta?ka). Ure?aj koji povezuje beži?ne ure?aje sa drugom mrežom. To može biti beži?ni LAN, Internet modem, itd.

Aplet (applet)
Mala aplikacija ili pomo?ni program, obi?no napisan u Java programskom jeziku, koji je namenjen za obavljanje veoma specifi?nog i ograni?enog zadatka. Apleti se naj?eš?e koriste u malim, prenosivim ure?ajima.

Aplikacioni softver (application software)
Ra?unarski program koji je dizajniran da obavlja opšte operativne zadatke, poput obrade teksta. Internet pretraživa?i i programi za grafi?ki dizajn se tako?e smatraju aplikacijama. Aplikacioni softver se izvršava na vrhu operativnog sistema.

Povezivanje (association)
Opisuje uspostavljanje i održavanje beži?ne veze izme?u ure?aja. (Ako je zaštita aktivna, ure?aji ne mogu da rade ništa drugo osim da razmenjuju bezbednosne akreditive pomo?u ove veze). (Vidite provera autenti?nosti).

Provera autenti?nosti (authentication)
Proces koji se izvršava nakon povezivanja da bi se proverio identitet beži?nih ure?aja ili krajnjih korisnika i omogu?io pristup mreži. (Vidite povezivanje, 802.1X. WPA, WPA2).

Osnovna mreža (backbone)
Centralni deo velike mreže koji povezuje dve ili više podmreže. Osnovna mreža je primarna putanja prenošenja podataka u velikim mrežama, poput onih koje koriste preduze?a ili dobavlja?i Internet usluga. Osnovna mreža može da bude beži?na ili ži?ana.

Propusni opseg (bandwidth)
Maksimalni kapacitet prenosa komunikacionog kanala u bilo kojem trenutku. Propusni opseg, koji se obi?no meri bitovima po sekundi (bps), odre?uje brzinu kojom informacije mogu da se šalju preko mreže. Ako komunikacioni kanal upore?ujete sa me?uprocesnim kanalom (pipe), propusni opseg predstavlja opseg me?uprocesnog kanala i odre?uje koliko podataka može da pro?e kroz me?uprocesni kanal u bilo kojem trenutku. Što je propusni opseg ve?i, to se podaci brže prenose. (Vidite bps).

Bluetooth beži?na tehnologija
Tehnologija dizajnirana za beži?nu komunikaciju kratkog dometa izme?u ra?unarskih ure?aja i mobilnih proizvoda, uklju?uju?i PC i laptop ure?aje, li?ne digitalne pomo?nike, štampa?e i mobilne telefone. Dizajnirana kao zamena za kablove, tehnologija Bluetooth omogu?ava kratkodometni prenos glasa i podataka u 2,4 GHz frekventnom spektru i u opsegu od oko 30 stopa. (Vidite WPAN).

Bps
Bits per second (bitovi po sekundi). Mera brzine prenosa podataka preko mreže ili komunikacionog kanala; bps je broj bitova koji se mogu poslati ili primiti u jednoj sekundi. Bitovima po sekundi se meri brzina kojom podaci komuniciraju i ne sme se zamenjivati - mada se to ?esto radi - sa bajtovima po sekundi. (Za bajtove po sekundi se koristi veliko slovo B - Bps, dok se za bitove po sekundi koristi malo slovo b - bps). Dok su “bitovi” mera brzine prenosa, “bajtovi” su mera kapaciteta spremnika podataka. (Vidite propusni opseg, Mbps).

Most (bridge)
Beži?ni ure?aj koji povezuje više mreža. (Vidite ruter)

Širokopojasni (broadband)
Relativno brza Internet konekcija koja poseduje dovoljno propusnog opsega tako da može istovremeno da obuhvati više kanala za prenos glasa, podataka i videa. Kablovski, DSL i satelitski kanali se smatraju širokopojasnim; ovi kanali pružaju mnogo ve?u brzinu od komutiranog (dial-up) pristupa Internetu preko telefonskih žica. (Vidite kablovski modem, DSL).

Širokopojasni modem (broadband modem)
Ure?aj koji povezuje lokalni ra?unar ili mrežu sa brzim Internet servisom, kao što je DSL ili kablovski Internet. (Vidite kablovski modem, DSL).

BSSID
Basic Service Set Identifier (identifikator osnovnog skupa usluga). Jedinstvena adresa koja identifikuje pristupnu ta?ku/ruter koji formira beži?nu mrežu. (Vidite SSID).

Adapter magistrale (bus adapter)
Specijalna adapterska kartica koja se instalira u PCI ili ISA slot ra?unara i omogu?ava upotrebu PC radio kartica na stonim ra?unarima. Neke kompanije nude jednodelne PCI ili ISA radio kartice koje se instaliraju direktno u otvoreni PC ili ISA slot.

Kablovski modem (cable modem)
Ure?aj koji se koristi sa širokopojasnim Internet servisom, a koji se dobija kroz tradicionalni kablovski TV servis. Kablovski modemi konvertuju analogne podatke iz kablovskog TV sistema u digitalnu formu koju može da koristi ra?unar. (Vidite širokopojasni modem).

Kanal (channel)
Jedan deo dostupnog radio spektra koji svi ure?aji u beži?noj mreži koriste za komunikaciju. Promena kanala na pristupnoj ta?ki/ruteru može da pomogne u smanjivanju ometanja.

Klijent (client)
Svaki ra?unar povezan sa mrežom koji traži fajlove i servise (fajlovi, mogu?nost štampanja) od servera ili drugih ure?aja u mreži. Ovaj termin se tako?e odnosi na krajnje korisnike. (Vidite AP).

Klijentski ure?aji (client devices)
Wi-Fi klijentski ure?aji obuhvataju PC kartice koje se ume?u u laptop ra?unare, mini PCI module ugra?ene u laptop ra?unare i mobilne ra?unarske ure?aje, kao i USB i PCI/ISA komponente. Klijentski ure?aji obi?no komuniciraju sa razvodnim (hub) ure?ajima, poput pristupne ta?ke i mrežnih prolaza. (Vidite AP, klijent).

Izbegavanje kolizije (collision avoidance)
Sredstvo proaktivne detekcije da li ?vor u Ethernet mreži može da prenosi signal bez rizika da ?e do?i u koliziju sa ostalim saobra?ajem na mreži. (Vidite CSMA/CA, CSMA/CD).

Ukršteni kabal (crossover cable)
Kabal sa upredenom paricom koji se koristi za umrežavanje dva ra?unara bez upotrebe razvodnika. Umesto da putuje direktnim paralelnim putanjama izme?u priklju?aka, signali se “ukrštaju”, preusmeravaju?i odašilju?i i prijemni par žica na svakom kraju. Ukršteni kablovi mogu da budu potrebni za povezivanje kablovskog ili DSL modema sa beži?nim ruterom ili pristupnom ta?kom.

CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca i izbegavanjem kolizija). Strategija za kontrolu pristupa medijima koja se koristi u 802.11 mrežama da bi se izbegla kolizija podataka. To je metoda “osluškivanja pre razgovora” (listen before talk) za minimalizovanje kolizije. Mrežni ?vor proverava da li je transmisioni kanal ?ist pre nego što se pošalje paket podataka. (Vidite izbegavanje kolizije, CSMA/CD).

CSMA/CD
Customer Sense Multiple Access/Collision Detection (višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca i detekcijom kolizija). Strategija za kontrolu pristupa medijima koja se koristi za upravljanje saobra?ajem i smanjivanje šumova u ži?anim Ethernet mrežama. Ova metoda omogu?ava mrežnom ure?aju da prenosi podatke nakon što se proveri da je kanal dostupan. Ako dva ure?aja istovremeno prenose podatke, ure?aj pošiljaoc detektuje koliziju paketa podataka i ponovo zapo?inje prenos nakon nasumi?nog vremenskog odlaganja. (Vidite izbegavanje kolizije, CSMA/CA).

Modul jednosmerne struje (DC power module)
Moduli koji konvertuju naizmeni?nu struju (Alternate Current, AC) u jednosmernu struju (Direct Current, DC) za rad elektronske i ra?unarske opreme. U zavisnosti od proizvo?a?a i modela proizvoda, ovi moduli se mogu rangirati od obi?nih transformatora koji se priklju?uju u zidne uti?nice, pa do velikih Power Over Ethernet (napajanje preko Etherneta) sistema koji “ubrizgavaju” jednosmernu struju u Ethernet kablove da bi obezbedili napajanje za pristupne ta?ke.

Mreža ravnopravnih ure?aja (device-to-device network)
Dva ili više ure?aja koja su povezana upotrebom beži?nih mrežnih ure?aja bez koriš?enja centralne beži?ne pristupne ta?ke. Ova mreža je poznata i pod nazivom mreža ravnopravnih ra?unara. (Vidite Ad-Hoc režim, mreža ravnopravnih ra?unara).

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (protokol za dinami?ko konfigurisanje adrese). Protokol kojim se iz unapred definisane liste dinami?ko dodeljuju IP adrese ?vorovima u mreži. Kada se prijave, mrežni ?vorovi automatski dobijaju IP adrese iz skupa adresa koje opslužuje DHCP. DHCP server dodeljuje (ili iznajmljuje) IP adresu klijentu za odre?eni vremenski period. Klijent ?e automatski zatražiti obnavljanje kada rok za iznajmljivanje adrese bude pri kraju važenja. Ako se obnavljanje iznajmljivanja ne zatraži, a rok važenja istekne, adresa se vra?a u skup dostupnih IP adresa. Koriš?enje protokola DHCP za upravljanje IP adresama pojednostavljuje konfiguraciju klijenta u doprinosi efikasnoj upotrebi IP adresa. (Vidite IP adresa).

Uspostavljanje komutirane veze (dial-up)
Konekcija sa udaljenom mrežom, ili Internetom, koriš?njem standardne modemske ili telefonske konekcije, ili Plain Old Telephone Service, POTS (klasi?an telefonski servis). (Vidite POTS).

Izmenljiva antena (diversity antenna)
Antenski sistem koji koristi više antena da bi se smanjilo ometanje i dobio što bolji kvalitet prijema i prenosa.

DNS
Domain Name Service (servis naziva domena). Internet servis koji prevodi alfanumeri?ke nazive domena u dodeljene IP adrese i obratno. Ovaj termi se obi?no koristi za opisivanje servera koji vrši prevo?enje. Svaki web sajt ima sopstvenu odre?enu IP adresu na Internetu. DNS se obi?no odnosi na bazu podataka Internet naziva i adresa koja prevodi alfanumeri?ke nazive u brojeve Internet protokola i obrnuto. Na primer, DNS server konvertuje naziv kao što je mywebsite.com u niz brojeva poput 107.22.55.26. (Vidite IP, IP adresa).

DSL
Digital Subscriber Line (digitalna pretplatni?ka linija). Namenska digitalna linija izme?u stana ili kancelarije i centrale telefonske komanije. DSL omogu?ava brzi prenos glasa, podataka i video preko postoje?ih klasi?nih bakarnih telefonskih kablova sa upredenom paricom. (Vidite širokopojasni, POTS).

Dvostruko frekvencijsko podru?je (dual-band)
Ure?aj koji može da radi na dve frekvencije. U beži?noj mreži, ure?aji sa dvostrukim frekvencijskim podru?jem, mogu da rade u oba opsega frekvencije, 2,4 GHz (802.11b/g) i 5 GHz (802.11a). Kod tehnologije ?elijskih telefona, ure?aji sa dvostrukim frekvencijskim podru?jem obi?no rade na dve frekvencije, GSM900 i GSM1800, omogu?avaju?i ve?i broj opcija roaminga. (Vidite trostruki režim).

EAP
Extensible Authentication Protocol (protokol za proširenu proveru autenti?nosti). Protokol koji pruža okruženje za proveru autenti?nosti i u beži?nim i u ži?anim Ethernet mrežama preduze?a (enterprise). Obi?no se koristi sa RADIUS serverom za proveru autenti?nosti korisnika u velikim mrežama. Vrste EAP protokola se koriste za proveru autenti?nosti zasnovanoj na 802.1X u WPA-Enterprise i WPA2-Enterprise. (Vidite 802.1X, EAP, LEAP, RADIUS, TLS, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise).

EAP-SIM
Odre?uje mehanizam za uzajamnu proveru autenti?nosti i sporazum o klju?u sesije koriš?enjem GSM-SIM i GSM mreža mobilne telefonije.

EAP-TLS
Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (protokol za produženje autenti?nosti - zaštita transportnog sloja)

EAP-TTLS/MSCHAPv2
EAP-Tunneled TLS/Microsoft Challenge Authentication Handshake Protocol (EAP-tunelovan TLS/Microsoft protokol za proveru autenti~nosti rukovanja). Bezbedna tunelovana provera autenti?nosti klijenata unutar TLS zapisa.

Šifrovanje (encryption)
Mehanizam za obezbe?ivanje poverljivosti podataka. (Vidite 802.11i, RC4, TKIP, WEP, WPA, WPA2).

Preduze?e (enterprise)
Bilo koja velika korporacija ili organizacija. Preduze?e može da obuhvata poslovne zgrade, proizvodne fabrike, skladišta i ustanove za istraživanje i razvoj, kao i velike koledže i univerzitete.

ESSID
Extended Service Set Identifier (identifikator proširenog skupa usluga). Naziv koji se koristi za identifikovanje beži?ne mreže. (Vidite SSID, mrežni naziv).

Ethernet
Najpopularnija me?unarodna standardna tehnologija za ži?ane lokalne mreže (Local Area Network, LAN). Ova tehnologija omogu?ava brzine prenosa od 10 Mbps na osnovnim 10BaseT Ethernet mrežama do 100 Mbps na brzim Ethernet mrežama, 1000 Mbps na Gigabit Ethernet i 10000 Mbps na 10 Gigabit Ethernet mrežama. (Vidite 802.3).

FIPS 140-2
Federal Information Processing Standard (standard za obradu federalnih informacija) definiše zahteve bezbedne tehnologije koja se koristi za obradu informacija vladinih agencija. (Vidite 802.11i, AES, WPA2).

Zaštitni zid (firewall)
Sistem softvera i/ili hardvera koji se nalazi izme?u dve mreže kako bi spre?io pristup neovlaš?enim korisnicima. Naj?eš?a upotreba zaštitnog zida je pružanje zaštite izme?u lokalne mreže i Interneta. Zaštitni zidovi mogu da u?ine da mreža bude nevidljiva za Internet i mogu da spre?e neovlaš?ene i neželjene korisnike da pristupaju fajlovima i sistemima na mreži. Hardverski i softverski zaštitni zidovi nadgledaju i kontrolišu tok podataka u i iz ra?unara, kako u ži?anim, tako i u beži?nim poslovnim i ku?nim mrežama. Zaštitni zidovi mogu da se podese da presre?u, analiziraju i zaustavljaju napada?e i hakere sa Interneta. (Vidite detekcija upada).

FireWire
Sistem brze serijske magistrale definisan IEEE 1394 standardom za tehnologiju ulaza/izlaza, koji povezuje multimedijalne i memorijske periferne komponente sa personalnim ra?unarom. FireWire je sli?an USB standardu (Universal Serial Bus - univerzalna serijska magistrala) i može da pruži propusni opseg od oko 400 Mbps. FireWire je bio originalni naziv za Apple Computer implementaciju ove specifikacije. Danas mnogi Windows sistemi imaju FireWire mogu?nosti, tako?e. Ostali proizvodi koji obavljaju istu funkciju su 1394 (Linux) i iLink (Sony).

Hardversko-softverski sklop (firmware)
Softverske rutine koje su ugra?ene kao memorija samo za ?itanje (read-only memory, ROM) u ra?unarsku ?ip ili hardverski ure?aj da bi se spre?ilo modifikovanje rutina. Za razliku od memorije sa nasumi?nim pristupom (random access memory, RAM), memorija samo za ?itanje ostaje netaknuta u odsustvu elektri?ne energije. Pokreta?ke rutine i ulazno/izlazne instrukcije niskog nivoa su smeštene u ovom softversko-hardverskom sklopu.

Mrežni prolaz (gateway)
U beži?nom svetu, mrežni prolaz je pristupna ta?ka sa dodatnim softverskim mogu?nostima, kao što su pružanje NAT i DHCP. Mrežni prolazi mogu tako?e da pružaju VPN podršku, roaming, zaštitne zidove, razli?ite nivoe zaštite, itd.

GPRS
General Packet Radio Service (globalni sistem paketnpg radio prenosa). Sistem koji koristi satelite, prijemnike i softvere kako bi omogu?io korisnicima da precizno odrede svoju geografsku poziciju. (Vidite ratna vožnja).

GSM
Groupe Speciale Mobile ili Global System for Mobile Communications (globalni sistem za mobilnu komunikaciju). 2G digitalni standard za komunikaciju mobilnih telefona koji su usvojile mnoge zemlje širom sveta. Frekvencijski opseg je izme?u 900 i 1800 MHz. (Vidite 3G, GPRS).

Aktivna ta?ka (hotspot)
Lokacija gde korisnici mogu da pristupaju Internetu koriste?i Wi-Fi laptop ra?unare ili druge ure?aje sa Wi-Fi mogu?nostima. Aktivne ta?ke se naj?eš?e nalaze u kafi?ima, hotelima, aerodromskim holovima, železni?kim stanicama, kongresnim centrima i drugim javnim mestima. Korporacije u univerziteti ih ?esto nude svojim posetiocima i gostima. Ovakve usluge su ponekad dostupne i u avionima, vozovima i brodovima. (Vidite Wi-Fi ZONETM).

Razvodni ure?aj (hub)
Ure?aj sa više portova koji se koristi za povezivanje klijentskih ure?aja sa ži?anom Ethernet mrežom. Razvodni ure?aji mogu da imaju ve?i broj portova i mogu da prenose podatke brzinama od 10 do 1000 Mbps do svih povezanih portova. Mali ži?ani razvodni ure?aj može da poveže samo 4 ra?unara; veliki razvodni ure?aj može da poveže 48 ili više ra?unara. (Vidite ruter).

HZ
Herc (Hertz). Me?unarodna jedinica za merenje frekvencije. Jedan megaherc (MHz) iznosi milion herca. Jedan gigaherc (GHz) iznosi milijardu herca. Standardna frekvencija elektri?ne energije u SAD iznosi 60 Hz; 802.11a ure?aji rade u frekvencijakom opsegu od 5 GHz; 802.11b i g ure?aji rade u frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz.

I/O
Input/Output (ulaz/izlaz). Ovaj termin se koristi za opisivanje svake operacije koja prenosi podatke u ili iz ra?unara. (Vidite MIMO).

IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers (udruženje inženjera elektronike i elektrotehnike). Globalno tehni?ko profesionalno udruženje i organizacija za postavljanje standarda koja služi javnim interesima i svojim ?lanovima iz oblasti elektronike, elektrotehnike, informatike i drugih tehnologija.

IEEE 802.11
Familija specifikacija koju je razvio komitet Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11, koji uspostavlja standarde za beži?ne Ethernet mreže. Standardi 802.11 definišu interfejs izme?u beži?nog klijenta i bazne stanice ili pristupne ta?ke koja je fizi?ki povezana sa ži?anom mrežom. (Vidite 802.11, IEEE).

iLink
Naziv koroporacije Sony za sistem brze serijske magistrale definisan IEEE 1394 standardom za ulazno/izlaznu tehnologiju, koji povezuje multimedijalne i memorijske periferne komponente sa personalnim ra?unarom. (Vidite FireWire).

Infrastrukturni režim (infrastructure mode)
Stari termin koriš?en za opisivanje beži?ne mreže koja se sastoji od ure?aja povezanih sa mrežom koriš?enjem centralne beži?ne pristupne ta?ke. To je jedna od dve vrste režima beži?nih mreža; druga vrsta je mreža ravnopravnih ure?aja (tako?e poznata pod nazivom mreža ravnopravnih ra?unara ili ad hoc režim). (Vidite Ad Hoc režim, mreža ravnopravnih ure?aja, mreža ravnopravnih ra?unara).

Internet ure?aj (Internet appliance)
Ra?unarski ure?aj koji se primarno koristi za pristup Internetu. Ovaj ure?aj može da bude Wi-Fi ili može da bude povezan sa ži?anom mrežom, a generalno nudi prilago?eno web pretraživanje, navigaciju na senzorskom ekranu, sa ugra?enim servisima elektronske pošte i aplikacijama za upravljanje personalnim informacijama. Aplikacije ne mogu da se instaliraju nezavisno.

Detekcija upada (intrusion detection)
Bezbednosni servis koji nadgleda i analizira sistemske doga?aje kako bi identifikovao provale u zaštiti mreže i pružio upozorenja u realnom vremenu kada do?e do pokušaja neovlaš?enog upada u mrežu. (Vidite piratska pristupna ta?ka, rat znakovima ispisanim kredom, ratna vožnja).

IP
Internet Protocol. Osnovni protokol za komunikaciju na Internetu. (Vidite IP adresa, TCP/IP).

IP (Internet Protocol) telefonija
Tehnologija koja podržava prenos glasa, podataka i videa preko IP LAN i WAN mreža i Interneta; obuhvata i VoIP (Voice over IP - Glas preko IP).

IP adresa
Internet Protocol adress (adresa Internet protokola). IP Version 4, naj?eš?e koriš?en Internet protokol, pruža 32-bitni broj koji identifikuje pošiljaoca ili primaoca informacija poslatih preko Interneta. IP adresa ima dva dela: identifikator odre?ene mreže na Internetu i identifikator odre?enog ure?aja (to može da bude server ili radna stanica) unutar te mreže. Noviji IP, Version 6, pruža 128-bitnu šemu adresiranja kako bi se podržao mnogo ve?i broj IP adresa. (Vidite DHCP, DNS, IP).

IP telefonija
Opšti termin za tehnologije koje koriste IP konekcije komutiranja paketa za razmenu glasa, podataka, videa i drugih oblika informacija koje se tradicionalno prenose preko javnih telefonskih mreža. (Vidite IP, VoIP).

IPX-SPX
IPX, skra?eno od Internetwork Packet Exchange (me?umrežna razmena paketa), je mrežni protokol koji koriste operativni sistemi Novell NetWare. Poput UDP/IP, IPX je datagramski protokol koji se koristi za komunikaciju bez konekcija. Protokoli višeg nivoa, kao što su SPX i NCP, se koriste za dodatne servise za ispravljanje grešaka. SPX, Sequenced Packet Exchange (sekvencijalna razmena paketa), je protokol transportnog sloja (sloj 4 u OSI modelu) koji se koristi u Novell Netware mrežama. SPX sloj se nalazi iznad IPX sloja (sloj 3) i pruža servise orijentisane na konekciju izme?u dva ?vora u mreži. SPX primarno koriste klijentske/serverske aplikacije. Dok je protokol IPX sli?an protokolu IP, SPX je sli?an protokolu TCP. Prema tome, protokoli IPX-SPX pružaju konekcione servise sli?ne TCP/IP.

ISA
Vrsta interne ra?unarske magistrale koja dopušta dodavanje komponenti u obliku kartica, poput modema i mrežnih adaptera. ISA je zamenjen sa PCI i više se ne koristi tako ?esto.

ISDN
Integrated Digital Services Network (digitalna mreža sa integrisanim uslugama) - servis koji pruža ve?ina telefonskih kompanija, a to je brzi digitalni servis za prenos glasa i podataka preko obi?nih telefonskih linija. ISDN koristi standardne POTS bakarne žice za prenos glasa, podataka ili videa. (Vidite širokopojasni, POTS).

ISO mrežni model (ISO Network Model)
Model koji je razvila me?unarodna organizacija za standarde (International Standards Organization, ISO), a koji definiše sedam nivoa, ili slojeva, u mreži. Po standardizaciji, ovi slojevi i interfejsi koji ih povezuju, odnosno razli?iti delovi datog protokola se mogu modifikovati ili menjati kako tehnologije napreduju ili se sistemski zahtevi menjaju. Tih sedam slojeva, po?evši od najnižeg sloja su: fizi?ki sloj, sloj veze izme?u podataka, mrežni sloj, transportni sloj, sloj sesije, sloj prezentacije i aplikacioni sloj. IEEE 802.11 standard obuhvata fizi?ki sloj (PHY) i niži deo sloja veze izme?u podataka, koji se ?esto naziva podsloj kontrole pristupa mediju (Media Access Control, MAC).

ISS
Specijalna softverska aplikacija koja dopušta da svi ra?unari u mreži istovremeno pristupaju Internetu kroz jednu konekciju i nalog dobavlja?a Internet usluga (Internet Service Provider, ISP).

LAN
Sistem povezanih ra?unara i drugih ure?aja unutar istog fizi?kog okruženja radi deljenja resursa kakvi su Internet konekcije, štampa?i, fajlovi i diskoviu. Kada se za povezivanje ure?aja koristi Wi-Fi, sistem se naziva beži?ni LAN ili WLAN. (Vidite WAN, WLAN, WMAN, WPAN).

LEAP
Lightweight Extensible Authentication Protocol (jednostavan protokol za proširenu proveru autenti?nosti) - protokol koji je vlasništvo Cisca, a koristi se za 802.1X proveru autenti?nosti u beži?nim LAN (ili WLAN) mrežama. (Vidite 802.1X, EAP).

MAC adresa
Media Access Control adress (adresa kontrole pristupa mediju). Jedinstveni hardverski broj koji identifikuje svaki ure?aj u mreži. Taj ure?aj može da bude ra?unar, štampa?, itd. (Vidite IP adresa).

MAN
Metropolitan Area Network (gradska ra?unarska mreža). Mreža podataka koja pruža brze servise unutar geografske oblasti kao što je kampus koledža, grad ili opština. MAN mreža je ve?a od lokalne mreže (Local Area Network, LAN), a manja od mreže širokog podru?ja (Wide Area Network, WAN). (Vidite WiMAX).

Mapiranje (mapping)
Dodeljivanje PC-a deljenom disku ili portu štampa?a na mreži.

Mbps
Megabitovi po sekundi (megabits per second). Mera brzine podataka koja je približno jednaka milion bitova po sekundi. (Vidite bps).

Složena mreža (mesh network)
Komunikaciona mreža sa najmanje dve putanje do svakog ?vora. Kada se svaki ?vor poveže sa svakim ?vorom, za mrežu se kaže da je potpuno složena. Kada se povežu samo neki od ?vorova, potrebna je komutacija da bi se napravile sve konekcije, a za mrežu se kaže da je delimi?no složena, ili delimi?no povezana.

MIC
Message Integrity Check (provera integriteta poruka). Tehnologija koja se koristi da bi se napada? spre?io da presretne pakete podataka, izmeni ih i ponovo pošalje. MIC nudi složenu matemati?ku funkciju gde i prijemnik i predajnik izra?unavaju, a zatim upore?uju MIC. Ako se rezultati ne slažu, pretpostavlja se da su podaci falsifikovani i taj paket se odbacuje. (Vidite paket, TKIP, WPA, WPA2).

MIMO
Multiple-Input-Multiple-Output (više ulaza-više izlaza). Napredna tehnologija obrade signala koja koristi više prijemnika i više predajnika i na klijentskoj i na pristupnoj ta?ki kako bi se postigla brzina propuštanja podataka od 100Mbps. (Vidite 802.11n).

Mobilni profesionalac (mobile proffesional)
Svaki službenik koji ?esto putuje i zato mu je potrebna mogu?nost da redovno pristupa korporativnoj mreži, preko Interneta, kako bi poslao i primio fajlove i podatke i kako bi primao i slao elektronsku poštu sa udaljenih lokacija. (Vidite aktivna ta?ka, roaming).

NAT
Network Address Translation (prevo?enje mrežne adrese). Osobina mreže koja omogu?ava da više ra?unara dinami?ki deli jednu dolaznu IP adresu sa komutirane, kablovske ili DSL konekcije. NAT uzima jednu dolaznu javnu IP adresu i prevodi je u novu privatnu IP adresu za svakog klijenta u mreži. (Vidite DHCP, IP adresa).

Mrežni naziv (network name)
Naziv koji se koristi za identifikovanje beži?ne mreže. (Vidite ESSID, SSID).

NIC
Network Interface Card (mrežna kartica). Beži?ni ili ži?ani mrežni adapter koji omogu?ava klijentskom ra?unaru da koristi mrežne resurse. Ve?ina kancelarijskih ži?anih mrežnih kartica radi na 100 Mbps. Beži?ne mrežne kartice rade na brzinama definisanim 802.11 standardima. (Vidite PC kartica).

Paket (packet)
Jedinica informacija koja se prenosi sa jednog na drugi ure?aj u mreži.Paket obi?no sadrži zaglavlje sa informacijama o adresi, podatke i kontrolnu sumu kako bi se osigurao integritet podataka. (Vidite MIC).

Fraza za prolaz (pass phrase)
Niz karaktera za pravljenje klju?a koji koristi Wi-Fi Protected Access, WPA (Wi-Fi zašti?en pristup). (Vidite PSK, WPA).

PC kartica (PC card)
Izmenljiva memorija veli?ine kreditne kartice ili I/O ure?aj koji može da se umetne u priklju?ak za proširenje na prenosivom ra?unaru ili personalnom digitalnom pomo?niku (personal digital assistant, PDA). PC kartice se primarno koriste na prenosivim ra?unarima i PDA. Ove perferne komponente obuhvataju mrežne kartice, menorijske kartice, modeme, ži?ane mrežne kartice i ?vrste diskove. (Vidite NIC, PCI).

PCI
Peripheral Component Interconnect (povezivanje perifernih komponenti). I/O ra?unarska magistrala visokih performansi koja omogu?ava upotrebu priklju?aka za proširenje za operacije velikih brzina. (Vidite NIC, PC kartica).

PCMCIA
Kartice za proširenje koje se sada nazivaju “PC kartice” su se ranije nazivale “PCMCIA kartice” zato što su odgovarale standardima koje je ustanovio Personal Computer Memory Card International Accociation (me?unarodni komitet za memorijske kartice personalnih ra?unara).

PDA
Personal Digital Assistant (personalni digitalni pomo?nik). Manji od laptop ra?unara, ali sa istim mogu?nostima ra?unanja i komunikacije, PDA ure?aji se znatno razlikuju po veli?ini, kompleksnosti i funkcionalnosti. PDA može da ponudi beži?no povezivanje preko ugra?enih Wi-Fi kartica, priklju?nih PC kartica ili Compact Flash Wi-Fi. (Vidite PC kartica).

PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol (zašti?eni protokol za proširenu proveru autenti?nosti). Protokol koji predlažu Microsoft, Cisco i RSA Security za 802.1X proveru autenti?nosti u beži?nim lokalnim mrežama (regionalnim mrežama). (Vidite EAP, LEAP).

PEAPv1/EAP-GTC
Protected Extensible Authentication Protocol, protokol koji su zajedno razvili Microsoft, RSA Security i Cisco za prenos podataka o proveri autenti?nosti, uklju?uju?i lozinke, preko 802.11 beži?nih mreža. PEAP proverava autenti?nost beži?nih LAN klijenata koriste?i digitalne sertifikate samo na strani servera tako što pravi šifrovani SSL/TLS tunel izme?u klijenta i provere autenti?nosti.

Mreža ravnopravnih ra?unara (peer-to-peer network)
Beži?na ili ži?ana ra?unarska mreža koja nema server, niti centralni razvodni ure?aj ili ruter. Svi umreženi ra?unari imaju jednaku mogu?nost da se ponašaju kao mrežni server ili klijent, a svaki klijentski ra?unar može da komunicira sa svim ostalim beži?nim ra?unarima bez potrebe da to obavlja preko pristupne ta?ke ili razvodnog ure?aja. Me?utim, pošto ne postoji centralna bazna stanica da nadgleda mrežni saobra?aj ili da pruža pristup Internetu, može da do?e do me?usobnog ometanja signala, što smanjuje ukupne performanse mreže. (Vidite Ad-Hoc režim, mreža ravnopravnih ure?aja).

PHY
Fizi?ki, ili najniži sloj OSI mrežnog modela. U beži?noj mreži, PHY definiše parametre kao što su brzina prenosa podataka, metoda modulacije, parametri signaliziranja, sinhronizovanje predajnika/prijemnika, itd. U stvarnoj radio implementaciji, PHY odgovara prednjem kraju radia i sekcijama obrade osnovnog opsega signala. (Vidite ISO mrežni model).

Utakni i koristi (plug-and-play)
Osobine koje omogu?avaju automatsko konfigurisanje dodataka i perifernih ure?aja, poput PC kartica, štampa?a, sekenera i multimedijalnih ure?aja. (Vidite PC kartica).

POTS
Plain Old Telephone Service (klasi?an telefonski servis). Tradicionalni analogni telefonski servis koji pruža ve?ina telefonskih kompanija. (Vidite širokopojasni, uspostavljanje komutirane veze, DSL, ISDN).

Server za štampanje (print server)
Mrežni ure?aj, naj?eš?e ra?unar, koji je povezan bar sa jednim štampa?em, omogu?avaju?i deljenje tog štampa?a izme?u ra?unara u mreži.

Zastupni?ki server (proxy server)
Tehnika koja se koristi u velikim kompanijama i organizacijama za unapre?ivanje operacija i bezbednosti mreže. Zastupni?ki server prima zahteve namenjene drugom serveru da bi spre?io direktnu komunikaciju izme?u dve ili više mreža. Zastupni?ki server zatim prosle?uje odobrene zahteve udaljenim serverima.

PSK
Mehanizam u Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal koji omogu?ava upotrebu ru?no unetih klju?eva ili lozinki za aktiviranje WPA zaštite. PSK se unosi na pristupnoj ta?ki ili ku?nom beži?nom mrežnom prolazu i na svakom ra?unaru koji se nalazi u Wi-Fi mreži. Nakon unosa lozinke, Wi-Fi Protected Access automatski preuzima kontrolu. WPA spre?ava prisluškiva?e i druge neovlaš?ene korisnike da pristupe mreži tako što zahteva da svi ure?aji imaju podudarne lozinke. Lozinka tako?e aktivira proces šifrovanja: u WPA to je Temporal Key Integrity Protocol, TKIP (protokol integriteta privremenog klju?a), a u WPA2 to je Advanced Encryption Standard (usavršeni standard šifrovanja). (Vidite TKIP, WPA-Personal, WPA2-Personal).

QoS
Quality of Service (kvalitet usluge). Potreban je za podršku beži?nih multimedijalnih aplikacija i usavršenog upravljanja mrežnim saobra?ajem. QoS omogu?ava pristupnim ta?kama da daju prioritet saobra?aju i da optimizuju na?in deljenja mrežnih resursa koji su smešteni u razli?itim aplikacijama. Bez QoS, sve aplikacije koje se izvršavaju na razli?itim ure?ajima imaju istu mogu?nost prenosa okvira podataka. To funkcioniše dobro za saobra?aj podataka iz aplikacija kao što su web pretraživa?i, prenos fajlova ili elektronske pošte, ali nije adekvatno za multimedijalne aplikacije. Voice over Internet Protocol, VoIP (protokol prenosa glasa preko Interneta), video striming i interaktivne igrice su izuzetno osetljive na porast kašnjenja i smanjivanje propusnog opsega i zato zahtevaju QoS. QoS proširenja za 802.11 mreže ?e se na?i u o?ekivanom IEEE 802.11e standardu. (Vidite 802.11e, WMM).

RADIUS
Remote Access Dial-Up User Service (protokol servisa za daljinsku proveru autenti~nosti korisnika na komutiranim vezama). Standardna tehnologija koju koriste mnoge velike korporacije za zaštitu pristupa beži?nim mrežama. RADIUS je šema korisni?kog imena i lozinke koja omogu?ava samo ovlaš?enim korisnicima da pristupaju mreži; to ne uti?e na podatke, niti ih šifruje. Kada korisnik želi da prvi put pristupi mreži, zašti?enim fajlovima ili lokaciji, taj korisnik mora da unese svoje ime i lozinku i da te podatke prosledi preko mreže do RADIUS servera. Server zatim proverava da li taj korisnik ima nalog i, ako ima, proverava da li koristi odgovaraju?u lozinku pre nego što mu dozvoli pristup mreži. RADIUS može da se podesi tako da pruža razli?ite nivoe ili klase pristupa. Na primer, jedan nivo može da omogu?ava samo pristup Internetu; drugi nivo može da pruža pristup Internetu i elektronskoj pošti; neka druga klasa naloga može da pruža pristup Internetu, elektronskoj pošti i zašti?enom poslovnom serveru fajlova. Kao i kod ostalih sofisticiranih tehnologija zaštite, postoje razli?ite vrste i nivoi RADIUS-a. (Vidite EAP, WPA, WPA2).

Opseg (range)
Razdaljina koju pokriva beži?na mreža ili radio ure?aj. U zavisnosti od okruženja i vrste antene, Wi-Fi signali mogu da imaju opseg do jedne milje.

RC4
Metoda šifrovanja koju je razvio RSA Data Security. Ova metoda dopušta dužinu klju?a do 1024 bitova i jedna je od komponenti mnogih šema šifrovanja, uklju?uju?u SSL, WEP i TKIP. (Vidite SSL, WEP, TKIP).

Repetitor (repeater)
Beži?ni repetitor je ure?aj koji proširuje domet postoje?e pristupne ta?ke tako što prenosi njen signal. Beži?ni repetitor ne obavlja inteligentno rutiranje koje mogu da vrše beži?ni mostovi i ruteri.

Ku?ni mrežni prolaz (residential gateway)
Beži?ni ure?aj koji dopušta da više ure?aja pristupa ku?noj mreži, uklju?uju?i to da personalni ra?unari i periferne komponente pristupaju Internetu i me?usobno komuniciraju. (Vidite mrežni prolaz).

RFID
Radio Frequency Identification (identifikacija radio frekvencije). Tehnologija elektronske identifikacije koja koristi signale radio frekvencija za ?itanje identifikacionih podataka sadržanih u oznakama na opremi i proizvodima. RFID je alternativa trakastim kodovima (bar code).

Roaming
Mogu?nost nesmetanog prelaska iz jedne oblasti pokrivenosti signalom Wi-Fi ili mobilne telefonije u drugu oblast, bez gubitka konektivnosti. Roaming se tako?e odnosi na mogu?nost mobilnih službenika da se beži?no povezuju sa Internetom sa razli?itih aktivnih ta?aka bez konfrontiranja šema koje koriste razli?iti dobavlja?i Internet usluga. (Vidite aktivna ta?ka, mobilni profesionalac).

Piratska pristupna ta?ka (rogue)
Neovlaš?ena pristupna ta?ka instalirana u kompanijskoj WLAN mreži, obi?no od strane korisnika. Piratske pristupne ta?ke predstavljaju bezbednosni rizik. Ove pristupne ta?ke gotovo nikada nisu u skladu sa bezbednosnim pravilima organizacije i, obi?no, na njima nije prisutna nikakva vrsta zaštite. Piratske pristupne ta?ke predstavljaju otvorene, nezašti?ene interfejse u kompanijskoj mreži. (Vidite detekcija upada).

Ruter (router)
Beži?ni ruter je ure?aj koji prihvata konekcije od beži?nih ure?aja u mreži, a obuhvata zaštitni zid mreže radi bezbednosti i nudi adrese lokalne mreže. (Vidite razvodni ure?aj).

Satelitska širokopojasna konekcija (satellite broadband)
Beži?ni brzi Internet servis koji se dobija preko satelita. Neke satelitske širokopojasne konekcije su dvosmerne - na gore i na dole. Druge su jednosmerne, gde satelit pruža brzu vezu na dole, a zatim koristi komutiranu telefonsku konekciju ili neki drugi zemaljski sistema za vezu na kore do Interneta. (Vidite širokopojasni, uspostavljanje komutirane veze).

Tražilac zaštite (security supplicant)
Klijentski softver koji koordinira proveru autenti?nosti i pravljenja klju?a sesije.

Server
Ra?unar koji obezbe?uje resurse ili usluge drugim ra?unarima i ure?ajima u mreži. Vrste servera mogu da obuhvataju servere za štampanje, Internet servere, servere za poštu i DHCP server. Server tako?e može da se kombinuje sa razvodnim ure?ajem ili ruterom. (Vidite DHCP, razvodni ure?aj, ruter).

Ispitivanje lokacije (site survey)
Sveobuhvatna studija koju izvode menadžeri mreže kako bi bili sigurni da ?e biti ispunjeni planirani nivoi usluga kada se angažuje nova beži?na LAN mreža, ili dodatni WLAN segmenti u postoje?oj mreži. Ispitivanje lokacije se obi?no koristi za optimalno postavljanje pristupnih ta?aka; tako?e, može da se koristi za detekciju piratskih pristupnih ta?aka. (Vidite detekcija upada, piratska pristupna ta?ka).

Njuškalo (sniffer)
Softver koji nadgleda mrežni saobra?aj. Ovi softveri mogu da snimaju podatke koji se prenose preko mreže, a ponekad se koriste za nelegalno hakerisanje mreže.

SOHO
Termin koji opisuje kancelariju sa deset ili manje ra?unara i/ili službenika.

SSID
Jedinstveni naziv mreže od 32 karaktera, ili identifikator, pomo?u kojeg se jedna beži?na LAN mreža razlikuje od druge. Sve pristupne ta?ke i klijenti koji pokušavaju da se povežu sa odreženom WLAN mrežom moraju da koriste isti SSID. SSID može da bude alfanumeri?ki naziv sa maksimalno 32 karaktera. (Vidite ESSID, mrežni naziv).

SSL
Secured Socket Layer (veza na nivou bezbednosne uti?nice). Protokol koji se koristi za bezbedni Internet komunikaciju. SSL se naj?eš?e koristi za šifrovanje bankarskih i poslovnih transakcija na mreži. SSL šifruje i razmenjuje informacije izme?u korisnikovog pretraživa?a i web servera tako da samo ovlaš?ene strane mogu da ih pro?itaju. Kada SSL sesija zapo?ne, server šalje svoj javni klju? pretraživa?u. Pretraživa? zatim šalje serveru nasumi?no generisan tajni klju? za tu sesiju. (Vidite RC4).

Podmreža (subnetwork ili subnet)
Opseg IP adresa koji je deo ve?eg opsega adresa. Podmreže se koriste za podelu mrežnih adresa velike mreže na manje mreže. Podmreže se povezuju sa drugim mrežama preko rutera. Svaka pojedina?na LAN mreža ?e obi?no koristiti istu podmrežu za sve svoje klijente. (Vidite IP adresa, ruter).

Komutator (switch)
Vrsta razvodnog ure?aja koji kontroliše upotrebu ure?aja kako bi spre?io koliziju podataka i osigurao optimalne performanse mreže. Komutator se ponaša kao mrežni saobra?ajac: umesto da sve pakete koje primi prosle?uje do svih portova, kao što to radi razvodni ure?aj, komutator prosle?uje pakete samo do prijemnog porta. (Vidite razvodni ure?aj).

TCP
Transmission Control Protocol (protokol za kontrolu prenosa). Protokol transportnog nivoa koji se koristi sa Internet protokolom (IP) za prenos podataka preko Interneta. (Vidite IP, TCP/IP).

TCP/IP
Osnovna tehnologija Internet komunikacije. Dok IP upravlja stvarnom isporukom podataka, TCP prati pakete podataka radi efikasnog prenosa poruke kroz Internet. Svaki ra?unar u TCP/IP mreži ima sopstvenu IP adresu koja je ili dinami?ki dodeljena na po?etku (vidite DHCP) ili trajno dodeljena kao stati?na adresa. Sve TCP/IP poruke sadrže adresu odredišne mreže, kao i adresu odredišne stanice. To omogu?ava da se TCP/IP poruke prenose do više mreža (podmreža) unutar jedne organizacije ili širom sveta. Na primer, kada korisnik preuzme web stranicu, TCP na web serveru deli fajl stranice na pakete, numeriše te pakete i pojedina?no ih prosle?uje na korisnikovu IP adresu. Paketi mogu da se prenose razli?itim putanjama pre nego što do?u na odgovaraju?u adresu. Na odredištu, TCP sakuplja pojedina?ne pakete, ?ekaju?i da svi stignu da bi ih predstavio kao jedan fajl. (Vidite IP, IP adresa, paket, TCP).

Propusni opseg (throughput)
Propusni opseg se obi?no meri u bps, Kbps, Mbps ili Gbps, a to je koli?ina podataka koja se može poslati sa jedne lokacije na drugu u odre?enom vremenskom periodu. (Vidite bps, Mbps).

TKIP
Temporal Key Integrity Protocol (protokol integriteta privremenog klju?a). Mehanizam beži?nog zaštitnog šifrovanja u Wi-Fi Protected Access. TKIP koristi metodologiju hijerarhije klju?a i upravljanja klju?em, ?ime se uklanja predvidljivost na koju se napada?i oslanjaju kada se koristi WEP klju?. TKIP pove?ava veli?inu klju?a sa 40 na 128 bitova i WEP-ov jedan stati?ni klju? zamenjuje klju?evima koje dinami?ki generiše i distribuira server za proveru autenti?nosti, nude?i oko 500 triliona mogu?ih klju?eva koji se mogu koristiti za dati paket podataka. TKIP tako?e obuhvata Message Integrity Check (MIC), koji je namenjen da spre?i napada?a da presretne pakete podataka, izmeni ih i ponovo pošalje. Zna?ajnim pove?avanjem veli?ine klju?eva, broja klju?eva koji su u upotrebi i stvaranjem mehanizma za proveru integriteta, TKIP znatno usložnjava i otežava dekodiranje podataka u Wi-Fi mreži. TKIP tako?e zna?ajno pove?ava ja?inu i kompleksnost šifrovanja u beži?noj mreži, tako da je napada?u izuzetno teško, ako ne i nemogu?e, da provali u Wi-Fi mrežu. (Vidite AES, WPA, WPA2).

TLS
Transport Layer Security (zaštita transportnog sloja). Novija verzija protokola SSL, koja podržava više algoritama šifrovanja nego SSL. TLS je namenjen za proveru autenti?nosti i šifrovanje komunikacije, kao i za spre?avanje prisluškivanja, falsifkovanja poruka i ometanja. (Vidite EAP, SSL).

Trostruki režim (tri-mode)
U Wi-Fi kontekstu, trostruki režim se odnosi na ure?aje koji su kompatibilni sa standardima 802.1b, a i g. U kontekstu mobilne tehnologije, trostruki režim opisuje mobilni telefon koji može da koristi analogne, digitalne i GSM frekvencije. (Vidite dvostruko frekvencijsko podru?je).

USB
Brza dvosmerna serijska konekcija koja se koristi za prenos podataka izme?u ra?unara i perifernih komponenti kao što su digitalne kamere i memorijske kartice. USB 2.0 specifikacija, objavljena 2000. godine, omogu?ava brzinu prenosa podataka do 480 Mbps, što je 40 puta brže od originalne specifikacije koja je omogu?avala samo 12 Mbps.

UWB
Ultra Wideband (ultraširokopojasni). Relativno nov termin koji se koristi za opisivanje tehnologije koja je poznata još od 1960-ih godina kao “osnovni opseg” ili “impuls”. UWB prenosi i prima izuzetno kratke blokove radio signala, obi?no od oko par milijarditih delov sekunde (nanosekunde) trajanja. Ovi blokovi proizvode talasne oblike izuzetno velikog raspona frekvencija.
Prenos glasa preko Wi-Fi (Voice over Wi-Fi)
VoIP usluge koje se isporu?uju preko beži?nih mreža. Ponekad se koristi i naziv beži?ni glas preko IP. (Vidite IP telefonija, VoIP).

VoIP
Voice over Internet Protocol (protokol prenosa glasa preko Interneta). Tehnologija za prenos obi?nih telefonskih poziva preko Interneta koriš?enjem mreža zasnovanih na prenosu paketa umesto standardnih javnih komutiranih telefonskih mreža ili Plain Old Telephone Service (POTS). (Vidite IP telefonija, prenos glasa preko Wi-Fi).

VPN
Virtual Private Network (virtuelna privatna mreža). Šema šifrovanja mrežnog sloja koja omogu?ava da se beži?ni klijenti bezbedno povezuju sa korporacijskim mrežama koriste?i Internet. Ve?ina velikih korporacija danas koristi VPN da bi zaštitili svoje radnike sa udaljenim pristupom i njihove konekcije. VPN funkcioniše tako što se pravi bezbedan virtuelni “tunel” od ra?unara krajnjeg korisnika kroz pristupnu ta?ku ili mrežni prolaz krajnjeg korisnika, kroz Internet, pa sve do korporacijskih servera i sistema. VPN tako?e funkcioniše i za beži?ne mreže i može efikasno da zaštiti prenose od Wi-Fi ra?unara do korporacijskih servera i sistema.

WAN
Wide Area Network, WLAN (mreža širokog podru?ja). Mreža za komunikaciju podataka koja pokriva velike lokalne, regionalne, nacionalne ili me?unarodne oblasti i obi?no se nalazi u ponudi javnih dobavlja?a telekomunikacionih usluga (kao što su telefonske kompanije). Ovaj termin se koristi da bi se napravila razlika izme?u mreža podataka zasnovanih na telefonskim linijama i Wi-Fi mreža. Za telefonske mreže se koristi termin WAN, a za Wi-Fi mreže se koristi termin Wireless Local Area Network (beži?na lokalna mreža). (Vidite LAN, WMAN, WPAN).

WAP
Wireless Applications Protocol, WAP (protokol za beži?ne aplikacije). Protokol namenjen za isporuku aplikacija mobilnim ure?ajima, uklju?uju?i mobilne telefone, pejdžere, inteligentne telefone i komunikatore.
Rat znakovima ispisanim kredom (war chalking)
Ukazivanje na prisustvo kako zašti?enih, tako i nezašti?enih beži?nih mreža tako što se kredom obeležavaju zgrade ili trotoari pored zgrada u kojima ove mreže postoje.

Ratna vožnja (war driving)
Praksa gde se pojedinci voze kolima naokolo, opremljeni globalnim sistemom za pozicioniranje (GPS), laptop ra?unarom sa WNIC karticom i antenom (obi?no ugra?enom u WNIC), da bi pronašli lokaciju zašti?ene ili nezašti?ene beži?ne mreže. Lokacija beži?ne mreže se dobija iz GPS o?itavanja i odgovaraju?ih SSID, i objavljuje se u bazama podataka koje se nalaze na Internetu. Termin ratna vožnja poti?e iz filma War Games, gde su hakeri pristupali tradicionalnim mrežama tako što su nasumi?no okretali telefonske brojeve sve dok im ne bi odgovorio modem. (Vidite GPS).

WEP
Originalni bezbednosni standard koji se koristi u beži?nim mrežama za šifrovanje beži?nog mrežnog saobra?aja. (Vidite WPA).

Wi-Fi CERTIFIED
Sertifikacioni standard koji dobijaju IEEE 802.11 WLAN proizvodi koji su prošli testove kompatibilnosti koje razvija i vodi Wi-Fi Alliance. (Vidite Wi-Fi sertifikat kompatibilnosti)

Wi-Fi sertifikat kompatibilnosti (Wi-Fi Interoperability Certificate)
Potvrda da je proizvod prošao testiranje kompatibilnosti i da ?e raditi zajedno sa ostalim proizvodima koji tako?e imaju Wi-Fi sertifikate. (Vidite Wi-Fi CERTIFIED).

Wi-Fi ZONE
Sertifikacioni program Wi-Fi Alliance koji omogu?ava korisnicima da lako identifikuju lokacije aktivnih ta?aka na kojima postoji mogu?nost Wi-Fi konekcija. Ovaj program omogu?ava korisnicima širom sveta da prepoznaju jedinstveni Wi-Fi ZONE brend. Wi-Fi ZONE logo garantuje korisnicima da ?e mo?i da dobiju brzu i pouzdanu konekciju sa Internetom u kafi?u, hotelu, aerodromu, kongresnom centru ili nekoj drugoj javnoj lokaciji. (Vidite aktivna ta?ka).

Wi-Fi
Termin koji je u opticaj uvela Wi-Fi Alliance da bi se opisali WLAN proizvodi koji su zasnovani na IEEE 802.11 standardima. (Vidite Wi-Fi CERTIFIED).

WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access (globalna kompatibilnost za mikrotalasni pristup). Odnosi se na IEEE 802.16 standard za beži?nu pokrivenost na razdaljinama do 31 milje. WiMAX funkcioniše u pojasima od 2 do 11 GHz i omogu?ava povezivanje sa baznom stanicom koja se ne nalazi na liniji direktnog vidika, mada je ova linija verovatno neophodna da bi se dostigla konektivnost na razdaljini od 31 milje. Brzina prenosa podataka je do 70 Mbps, što je, prema zagovornicima WiMAX-a, dovoljan propusan opseg za istovremeno podržavanje više od 60 poslovnih i stotine ku?nih mreža. (Vidite WMAN).
Beži?na mreža (wireless network)
Ure?aji povezani u mrežu koriš?enjem centralne beži?ne pristupne ta?ke. (Vidite WLAN).

WLAN
Wireless Local Area Network (beži?na lokalna mreža). Vrsta lokalne mreže u kojoj se podaci šalju i primaju preko radio talasa visoke frekvencije umesto preko kablova i žica. (Vidite LAN, beži?na mreža).

WMAN
Wireless Metropolitan Area Network (beži?na gradska mreža). Beži?na mreža koja može da se uporedi sa mrežom mobilne telefonije, gde korisnici iz gradske oblasti mogu besplatno da pristupaju Internetu. WiMAX tehnologija predstavlja osnovu za WMAN mreže.

WMM
Wi-Fi Multimedia. Grupa osobina beži?nih mreža koja unapre?uje korisni?ki doživljaj audio, video i glasovnih aplikacija. WMM je zasnovan na podskupu IEEE 802.11e WLAN QoS standardu. WMM dodaje Wi-Fi mrežama mogu?nosti prioriteta i optimizuje njihove performanse kada se više konkurentnih aplikacija, svaka sa razli?itim zahtevima kašnjenja i propusnog opsega, nadme?u za mrežne resurse. Koriš?enjem WMM, zadovoljstvo krajnjeg korisnika se postiže velikom raznovrsnoš?u uslova okruženja i saobra?aja. WMM daje mogu?nost korisnicima ku?nih mreža i menadžerima velikih korporacijskih mreža da odlu?e koji tok podataka je najvažniji i dodele mu viši saobra?ajni prioritet. (Vidite 802.11e, QoS).

WMMTM
Wi-Fi Multimedia. Grupa osobina beži?nih mreža koja unapre?uje korisni?ki doživljaj audio, video i glasovnih aplikacija. WMM je zasnovan na podskupu IEEE 802.11e WLAN QoS standardu. WMM dodaje Wi-Fi mrežama mogu?nosti prioriteta i optimizuje njihove performanse kada se više konkurentnih aplikacija, svaka sa razli?itim zahtevima kašnjenja i propusnog opsega, nadme?u za mrežne resurse. Koriš?enjem WMM, zadovoljstvo krajnjeg korisnika se postiže velikom raznovrsnoš?u uslova okruženja i saobra?aja. WMM daje mogu?nost korisnicima ku?nih mreža i menadžerima velikih korporacijskih mreža da odlu?e koji tok podataka je najvažniji i dodele mu viši saobra?ajni prioritet. (Vidite 802.11e, QoS).

WMMPowerSave
WMMPowerSave je skup osobina Wi-Fi mreža koji pove?ava efikasnost i fleksibilnost prenosa podataka da bi se o?uvala energija. WMMPowerSave je optimizovan za mobilne ure?aje na kojima se izvršavaju aplikacije osetljive na kašnjenje, kao što su glasovne, audio ili video aplikacije, ali može da se koristi i za svaki drugi Wi-Fi ure?aj. WMMPowerSave koristi mehanizme obuhva?ene IEEE 802.11e standardom.

WPA-Enterprise
Wi-Fi Protected Access-Enterprise. Metoda za bezbednost beži?ne mreže koja pruža snažnu zaštitu podataka za više korisnika i velike mreže. WPA-Enterprise koristi 802.1X proveru autenti?nosti sa TKIP šifrovanjem i spre?ava neovlaš?eno pristupanje mreži tako što proverava korisnike preko servera za proveru autenti?nosti. (Vidite 802.1X, TKIP, WPA).

WPA-Personal
Wi-Fi Protected Access-Personal. Metoda za bezbednost beži?ne mreže koja pruža snažnu zaštitu podataka i spre?ava neovlaš?eno pristupanje mreži za male mreže. WPA-Personal koristi TKIP šifrovanje i spre?ava neovlaš?eno pristupanje mreži kroz upotrebu deljenog klju?a (PSK). (Vidite WPA, PSK).

WPA
Wi-Fi Protected Access (Wi-Fi zašti?en pristup). Unapre?eni standard bezbednosti za beži?ne mreže koji pruža snažnu zaštitu podataka i kontrolu pristupanja mreži. WPA je razvila Wi-Fi Alliance, a u ovoj metodi su rešeni svi problemi koji postoje u WEP-u. Zaštita podataka se vrši upotrebom šifrovanja, kao i strogom kontrolom pristupa i 802.1X proverom autenti?nosti korisnika, što nedostaje u WEP-u. WPA je dizajniran da zaštiti sve verzije 802.11 ure?aja, uklju?uju?i 802.11b, 802.11a i 802.11g. WPA postoji u dve verzije, WPA-Personal i WPA-Enterprise. WPA-Personal zaštita od neovlaš?enog pristupanja mreži se vrši upotrebom fraze za prolaz ili deljenog klju?a. WPA-Enterprise proverava korisnike mreže kroz server za proveru autenti?nosti. U obe verzije WPA koristi 128-bitne klju?eve za šifrovanje i dinami?ke klju?eve sesije, što garantuje privatnost i bezbedbnost beži?ne mreže. (Vidite PSK, WEP, WPA2).

WPA2-Enterprise
Wi-Fi Protected Access 2-Enterprise. Novija metoda za bezbednost beži?ne mreže koja pruža snažniju zaštitu podataka za više korisnika i velike mreže. Ova metoda spre?ava neovlaš?eno pristupanje mreži tako što proverava korisnike mreže kroz server za proveru autenti?nosti. (Vidite WPA2).

WPA2-Personal
Wi-Fi Protected Access 2-Personal. Novija metoda za bezbednost beži?ne mreže koja pruža snažniju zaštitu podataka i spre?ava neovlaš?eno pristupanje malim mrežama. (Vidite WPA2, PSK).

WPA2
Wi-Fi Protected Access 2. Novija metoda za bezbednost beži?ne mreže koja pruža snažniju zaštitu podataka i kontrolu pristupa mreži. Ova metoda pruža visok stepen garancije kako korisnicima velikih, tako i korisnicima malih mreža, da samo ovlaš?eni korisnici mogu da pristupe njihovim beži?nim mrežama. Zasnovan na ratifikovanom IEEE 802.11i standardu, WPA2 pruža zaštitu mreže na državnom nivou kroz implementiranje AES algoritma šifrovanja usaglašenog sa National Institute Standards and Tehnology (NIST) FIPS 140-2 standardom i 802.1X provere autenti?nosti. Postoje dve verzije WPA2: WPA2-Personal i WPA2-Enterprise. WPA2-Personal spre?ava neovlaš?eno pristupanje mreži upotrebom lozinki. WPA2-Enterprise proverava korisnike mreže kroz server. WPA2 je unazad kompatibilan sa WPA. Poput WPA, WPA2 koristi 802.1X/EAP kao deo infrastrukture što garantuje me?usobnu sentralizovanu proveru autenti?nosti i upravljanje dinami?kim klju?evima i nudi deljeni klju? za upotrebu u ku?nim i malim kancelarijskim mrežama. Poput WPA, WPA2 je dizajniran da zaštiti sve verzije 802.11 ure?aja, uklju?uju?i 802.11b, 802.11a i 802.11g. (Vidite WPA2-Enterprise, WPA2-Personal).

WPAN
Wireless Personal Area Network (beži?na personalna mreža). Mreža koja beži?no povezuje personalne ure?aje koji se nalaze u pre?niku od 30 stopa, na primer u kancelariji ili sobi. WPAN tehnologije obuhvataju Bluetooth i druge tehnologije definsane standardom IEEE 802.15. Specifikacije ure?aja obuhvataju malu brzinu prenosa podataka (250 kbps, 40 kbps i 20 kbps) i životni vek baterije od više meseci do više godina, i obuhvataju ure?aje poput palica za igru (joy stick) i interaktivnih igra?aka. WPAN ure?aji rade u nelicenciranim me?unarodnim frekvencijskim podru?jima i mogu direktno da komuniciraju jedni sa drugima. (Vidite Bluetooth beži?na tehnologija).

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272